Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
vad måste man ha och vara för att få köra snöskoter eller terränghjuling (3)?
måste vara 16 år
måste ha förarbevis för fordonet
har gjort speciell utbildning och kunskapsprov

får också köra om
har kör/traktorkort utfärdat före 1 jan 2000
förarbevis för terrängskoter utfärdat från den 1a januari 2009
vad innebär moped klass I?
EU moped: kan köra upp till 45km/h
vad innebär moped klass II?
kan köra upp till 25km/h
vad är ett AM körkort och vad krävs för att få det?

vad får man köra med AM körkort?
= moped klass I

måste vara 15 år

får köra moped klass II, traktor och vissa typer av motorredskap
vad är A1 körkort? vad får man köra?
för lätt motorcykel

får också köra moped klass I och de fordon som kräver enbart traktorkort

måste vara 16 år
vad är A körkort? vad krävs?
tung motorcykel. 25 kW motoreffekt

måste vara 18 år
vad krävs om man vill köra motorcyklar med högre effekt än 25 kW?
man måste vara 20 år
måste ha haft A körkort i minst 2 år

eller vara 21 år och genomfört godkänt förarprov på en större motorcykel

eller ha A1 körkort och vara 21 år gammal och genomfört godkänt körprov
vad ger B-körkort dig rätt till att köra (6)?
personbil med totalvikt högst 3,5 ton (m släpvagn)
lätt lastbil (m släpvagn)
3 eller 4-hjulig motorcykel
terrängvagn
motorredskap
mopeder
Vad får man köra med C körkort? Vad krävs för att få det?
tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt ett lätt släpfordon

måste vara 18 år och ha B körkort
Vad gäller D körkort för och vad krävs?
Buss och ett lätt släpfordon

måste vara 21 år
måste ha B körkort
vad får man köra med E körkort och vad krävs?
släpfordon oavsett vikt och antal.

måste ha körkort för dragfordonet
vad behöver man för att få köra taxi?
taxiförarlegitimation

vara 21 år
ha B körkort i minst 2 år eller inneha ett D körkort
måste på trafikverket genomgå godkända provi teori och körning
vilka 4 delar indelas motordrivna fordon i?
motorfordon
traktorer
motorredskap
terrängmotorfordon
vad tillhör gruppen motorfordon (3)
bilar
motorcyklar
mopeder
vad ska man undvika göra strax efter det att man har passerat varningsmärke?
undvika köra om
i regel, hur långt gäller ett förbudsmärke?
från märket till nästa korsning
vad innebär defensiv körning (9)?
har gott om tid för körningen
är beredd på att något ovanligt kan inträffa
avstår från att ta risker
tänker först, handlar sedan
ligger ett steg före
har stora säkerhetsmarginaler
bromsar i tid
kör mjukt
har bra uppsikt även bakåt
vad är trafikens 4 grundregler?
iaktta omsorg och varsamhet

visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och funktionshindrade

inte i onödan hindra eller störa

visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen
vad för man inte göra om man är terrängtrafikant (2)?
störa människor och djur i onödan
skada mark eller växtlighet
nämn 15 situationer där olycksrisken är speciellt stor och att när man då bör hålla tillräckligt låg fart
- inom tättbebyggt område
- när sikten är nedsatt av mörker/väder
- vid övergångsställen eller där gående korsar
- där det kan förekomma korsande trafik
- i skarpa kurvor
- vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd
- vid risk för bländning
- vid möte med andra fordon på smala vägar
- vid halt väglag
- när du närmar dig spårvagn, buss, eller skolskjuts som stannat för att låta passagerare stiga av eller på
- närmar dig barn invid vägen
- närmar dig kreatur på vägen
- vägarbete
- förbi olycksplats
- smutsigt väglag