Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back
arm
bra
bandage
pansman
bone
zo
brace
aparey otopedik
bruise
grafouyen
cast
anplat, aparey
corn
ko
dressing
pansman, twal gaz
elbow
koud
electrical feeling
yon sansasyon kouran elektrik pase
index finger
lendeks, dwet bouwo
little finger
ti dwet, orikile
middle finger
dwet mitan, dwet lemaje, gwo dwet
ring finger
dwet bag, lanile
thumb
dwet pous
fingertip
pwent dwet
fist
pwen
forearm
anvan bra, (pati bra ant men ak koud)
fracture
frakti, zo kase
hand
men
heal
geri
injure
blese, frape
joints
jwenti
knuckle
jwenti dwet yo
ligaments
ligaman (tisi elastik ki kenbe zo ak mis)
MRI
Teknik pou gade anndan ko moun
nerves
ne
numb
pa santi anyen, san sansasyon, mo
dull pain
doule ansoudin
severe pain
doule grav
stabbing pain
doule ki ap lanse ou
throbbing pain
doule ap bat
unbearable pain
doule ou pa ka sipote
very little pain
yon ti doule
pinched nerve
ne ki kwense
shoulder
zepol
sore
ko fe mal
infected sore
maleng
splint
sipo pou kenbe pati nan ko yon moun anplas
sprain
antos, (le ou tode yon ligaman)
stiff
red, ki pa ka deplase
straighten
fe yon bagay rete dwat
stretch
detire
tender
mou
tendon
tandon (pati ki tache miskilati ak zo ansanm)
tingling
pokitman
turn
vire, tounen
twist
todye
wrist
pwaye