Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/160

Click to flip

160 Cards in this Set

 • Front
 • Back
abortion
avotman
Do you want an abortion?
Eske ou vle fe avotman?
after birth
apre akouchman
alcohol
alkol
drink alcohol
bwe alkol
allergies
aleji
anesthesia
anestezi
antibiotics
antibyotik
loss of appetite
pa gen apeti, apeti koupe, pa ka manje
backache
doule nan do, do fe mal, maldo
birth
le timoun fet, nesans
born vaginally
fet nomalman, fet nan pasaj nomal
breech position
deye timoun nan paret avan
multiple births
plizye timoun ki fet ansamn
birth control
plannin, kontwol sou kantite pitit ou vle fe
bladder
blad pipi, vesi
bleeding
senyen
blood
san
blood diseases
maladi nan san
blurred vision
we twoub
bottle feed
manje nan bibwon
breast fed
bay tete
breast pump
ponp pou retire let nan tete
Open your mouth and breath
Louvri bouch ou epi respire
burning
brile
burning on urination
doule le ou ap pipi
burp (a baby)
fe tibebe rann gaz
catheter
tib yo mete nan blad pise pou kondi pise a deyo
cervix
kol matris, antre matris
cesarean section
sezaryen
chills and fever
lafyev ak frison
condom
kapot, kondon, prezevatif
contraceptive
pilil, grenn pou pa fe pitit
convulsions
kriz, kriz tonbe, kriz malkadi
contraction
tranche, lakranp
cramp (abdominal)
doule nan vant, vant fe mal
cramp (muscular)
kranp, doule nan miskilati
cramping
doule tranche
cyst
kis, boul
death
lanmo
cause of death
kisa ki lakoz lanmo a
expected date of delivery
dat kalkile pou akouchman
dental problems
pwoblem dan
discharge
likid, dlo ki soti nan ko
vaginal discharge
likid ki soti nan bouboun
dizziness
tet vire, feb, santi w ap endispoze
due date
dat akouchman
ectopic pregnancy
gwosis ektopik, (ki pa chita nan matris la)
embryo
anbriyon
emotional upsets
movesan
good mood
sou san
epidural
anestezi epidural, piki anestezi nan zon basen pou ede akouchman, piki nan do
I have to examine you vaginally
Fok mwen konsilte ou nan bouboun
Take off everything from your waist down
retire rad ou depi nan senti desann
Slide down until the edge of the bed
glise desann sou rebo kabann nan
has your bag of waters broken
Eske ou kase lezo
lesiv
laundry, wash
when did your pain begin?
Akile doule a te komanse?
how many minutes apart are they now?
chak konbyen minit ou genyen doule yo kounye a?
examine
konsilte
fainting
endispozisyon
fainting spells
edispoze, pedi konesans
female
femel
fertilization
fetilizasyon
fetus
tibebe nan vant manman
follow-up
lot randevou apre randevou jodi a
give birth
akouche
headache
maltet
persistant headache
maltet ki vin souvan
health
sante
general health
sante ou an jeneral
heart trouble
pwoblem ke
heartburn
lestomak brile
high blood pressure
tansyon wo
high risk
ris la wo, andanje
ansent
pregnant
hospitaliztion
entene, rantre lopital
hot flashes
santi chale ap monte nan ko
iron pills
fe, grenn fotifyan
IUD
esterile
kicks
kout pye
labor (childbirth)
tranche (also means to slice/cut into pieces)
ansent
pregnant
liquid medicine
medikaman likid
hospitaliztion
entene, rantre lopital
loss of balance
pedi ekilib
hot flashes
santi chale ap monte nan ko
lump
boul
iron pills
fe, grenn fotifyan
IUD
esterile
kicks
kout pye
labor (childbirth)
tranche (also means to slice/cut into pieces)
liquid medicine
medikaman likid
loss of balance
pedi ekilib
lump
boul
ansent
pregnant
hospitaliztion
entene, rantre lopital
hot flashes
santi chale ap monte nan ko
iron pills
fe, grenn fotifyan
IUD
esterile
kicks
kout pye
labor (childbirth)
tranche (also means to slice/cut into pieces)
liquid medicine
medikaman likid
loss of balance
pedi ekilib
lump
boul
lump in the breast
boul nan sen
lung problem
pwoblem poumon
measles
lawoujol
menopause
menopaz, le reg fi rete
mestual period
reg chak mwa
mental health
sante mantal
mental retardation
retade
miscarriage
foskouch, avotman envolonte
mumps
malmouton
nausea
ke plen
nervous disorders
maladi ne, twoub mantal, maladi tet
nipple (bottle)
tetin
nipple (breast)
pwent tete
ovulation
ovilasyon, le ze fi deplase al nan matris
pain pills
grenn pou kalme doule
Do you have a lot of pain?
Eske ou gen anpil doule?
pap smear
tes pou kanse nan kol matris
last period
denye reg
When was your last period?
Ki denye fwa ou te gen reg ou?
pregnancy
gwoses
What was your weight before pregnancy?
Konbyen ou te peze anvan ou te ansent?
While you are pregnant it is important not to smoke, drink alcohol, or drink too much coffe.
Pandan ou ansent lan, li enpotan pou ou pa ni fimen, ni bwe alkol, ni mwe twop cafe.
Did you take any medicine while you were pregnant?
Eske ou te pran medikaman pandan ou te ansent lan?
How many times have you been pregnant?
Konbyen fwa ou te ansent deja?
Have you ever been pregnant?
Eske ou te ansent deja?
Are you pregnant now?
Eske ou ansent kounye a?
puberty
peryod le timoun fome, peryod kwasans, adolesans
pubic area
pibis, zon anwo seks, ki gen pwel
push
pouse
dont push
pa pouse
recovery room
chanm kote ou raprann ou
rest
repoze
risk factors
rezon ki fe ou andanje
sanitary napkin
koteks, twal lenj
scraping
grate, grataj, kitaj
serious injuries
blese grav
sleeping pills
grenn pou fe ou domi
smoke (v.)
fimen
sperm
jem gason, espem
spots
tach, pet vajinal
spotting
pet, tikras san ki ap soti nan bouboun detanzantan
spread your knees
ekate jamn ou
stitches
pwen kouti
suck
rale, souse ak bouch
swelling
anflamasyon,
swelling of feet
pye anfle
swollen
anfle
symptom
sentom
tired (often)
fatige (souvan)
tranquilizer
kalman, medikaman pou kalme
medical treatment
tretman dokte
tuberculosis
tibekiloz, pwatrine
twin
marasa, jimo
ultrasound
iltrason
weight
pwa, pez