Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/114

Click to flip

114 Cards in this Set

 • Front
 • Back
emergency
ijans
accident
aksidan
address
adres
alive
vivan,
anvi
allergies
aleji
Does he/she have allergies?
Eske li fe aleji ak kek bagay?
ambulance
anbilans
ankle
chevi,
jepye
antibiotics
antibyotik
appointment
rendevou
aspirin
aspirin
authorization
otorizasyon
back
do,
deyo do
bandage
pansam,
bandaj
do not get the badage wet
pa mouye pansman an
blood pressure
transyon
blood
san
blood sample
priz san
blood test
tes san
blood transfusion
pran san
blood type
gwoup san,
gwoup sangen
bloody
senyen,
an san,
beyen an san
you have a broken bone
ou gen you zo kase
you have a fractured bone
ou gen yon zo fele
you have a broken arm
ou gen yon bra kase
you will need a cast fro your broken arm
ou ap bezwen yon aparey pou bra ki kase a nan aprarey
breath
souf,
respirasyon
deep breath
respire fo
out of breath
pedi souf,
souf koupe,
souf anle
shortness of breath
souf kout
hold breath
kenbe souf
exhale
lage souf
inhale
pran souf,
respire
breathe
respire
try to breath normally
eseye respire nomalman
breathing
respirasyon
burn
brile,
boule
you have been burned
ou brile,
ou boule
I am going to cover the burned area
Mwen pral kouvri zon kote ou boule a
how did you burn yourself?
Kijan ou fe boule?
how burned? lard/oil? stove? oven? hot water? fire? acid?
kijan boule? gris? recho? fou?dlo cho? dife? asid?
calm
kal,
trankil,
rete dousman
please remain calm
tanpri,
rete kal
cast
anplat,
aparey
choking
trangle
he/she choked on food
Li trangle pandan li ap manje
clinic
klinik
compress
konpres
consciousness
konesans
loose consciousness
pedi konesans
regain consciousness
revni,
reprann konesans
dead
mouri
death
lanmo
diabetes
dyabet
drown
nwaye,
neye
drunk
sou
he/she got drunk
li te bwe alkol epi li te
pass out,
faint
endispoze
has he/she fainted?
eske li te endispoze?
help
sekou! anmwe sekou!
I am here to help you
Mwen la pou mwen ede ou
hospital
lopital
we are going to take you to a hospital(clinic)
nou ap mennen ou lopital (clinic)
hurt
fe mal
It will not hurt
li pap fe ou mal
tell me if this hurts
di mwen si sa a fe ou mal
identification
idantifikasyon
injury
aksidan,
blese,
frape
Is it possible that you have broken your arm?
Se posib bra ou ka kase?
I.V.
sewom
joint
jwenti
you have a dislocated joint
ou dejwenti
crutches
beki
marital status
eta sivil (marye, divose)
medicare form
fom medike
required medications
medikamen (remed) ou dwe pran
Is he/she taking any medications? what kind? for the heart? for the lungs? insulin?
Eske li ap pran medikaman? ki kalite? pou maladi ke? pou maladi poumon? ensilin?
I will put you on medication for the pain
Mwen pral ba ou medikaman pou doule a ale
move
bouje
please don't move
tanpri, pa bouje
mouth to mouth ressucitation
bouch nan bouch
you have pulled a muscle
ou gen yon pyes miskilati ki dechire
naked
toutouni
name,
last name
non,
siyati
nauseated
ke plen,
anvi vomi
neck
kou
do you feel pain anywhere?
eske gen kote ki ap fe ou mal?
patient
pasyan,
malad
permission
pemisyon
permission (consent) form
fom pou bay pemisyon
referring physician
dokte ki bay rekomandasyon
pregnast
ansent
is she pregnant
eske li ansent?
private doctor
dokte prive
problem
pwoblem
registered
enskri
shot
piki
was he/she bitten by a snake?
eske te gen yon koulev ki pike l'?
stitch
pwen kouti
you will need stitches fro your cut
ou ap bezwen koud pou blesi a
you must keep the stiches dry
fok ou kenbe kouti a sek, pou li pa mouye
return in __ days to have the stitches removed
retounen nan __ jou pou yo dekoud ou
telephone number
nimewo telefon
tetanus
tetanos
urine test
tes pipi
what happened to him/her?
kisa ki pase li?
he/she complained of pain and fell to the floor
Li te ap plenyen di li gen doule epi li tonbe ate a
you have been wounded, cut
ou blese
I am going to apply pressure to stop the bleeding
Mwen pral peze sou blesi a pou mwen ka rete san an
you have a laceration
ou gen yon pati ki dechire
you don't need stitches
ou pap nezwen pwen kouti
return at once if the wound becomes painful, red ro swollen
Tounen tousuit si blesi a fe ou mal, si li vin wouj onson si li anfle
wrist
pwaye
you must keep the wound clean at all times
se pou ou kenbe blesi a pwop toutan