Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/41

Click to flip

41 Cards in this Set

 • Front
 • Back
LÅGT DÄCKTRYCK
-Ökat slitage på däck

-Hög bensinförbrukning
HÖGT DÄCKTRYCK
-Ökat slitage på däck
När kontrolerar man DÄCKTRYCKET?
Då däcken är kalla
När använder man motorvärmare?
Vid låga temperaturer

Generellt under +10 grader
Hur länge ska en motorvärmare vara inkopplad vid -15 grader?
1,5 timme
Hur länge ska en motorvärmare vara inkopplad vid 0 grader?
Max 1 timme
Hur länge ska en motorvärmare vara inkopplad vid över +10 grader
Ej motorvärmare
Katalysatorn ger minskat utsläpp av 3 olika gaser. Vilka 3?
Kväveoxider, Kolväten och Koloxid
Ger katalysatorn minskat utsläpp av Koldioxid?
Nej
Ca hur många procent är reningsgraden på en katalysator?
Ca 80-90%
Katalysatorn tankas på med vilken sorts bensin?
Blyfri bensin
Hur fungerar katalystisk avgasrening?
Katalysatorn innehåller:
-Platina och Rodium

Som medverkar till de kemiska reduktions och oxidationsprocesserna

Dessa processer omvandlar giftiga ämnen och gaser
Vilket ämne påverkas inte av katalysatorn?
Koldioxid
Vid vilken temperatur fungerar katalysatorn?
Mellan ca 400 - 600 grader
När fungerar katalysatorn inte?
-Vid kallstart

-Vid hög arbetsbelastning
Vad händer när motorn är kall (tex under kall start)?
-Motorn slits

-Skadliga avgaser släpps ut

-Bränsleförbrukningen ökar
Vad bör du göra vid kallstart?
Du bör köra iväg direkt
Vad är Metanol
-Ett Biobränsle som blandas ut med bensinen
Om du vill använda ett miljövänligt alternativ till bensin, Vad använder du då?
Metanol
Om du vill använda ett miljövänligt alternativ till diesel, vad använder du då?
RME (raps metyl ester)
Vad är RME?
Ett biobränsle som framställs av rapsfrön
Ge 3 positiva egenskaper av RME
-Nästan fritt från svavel

-Ökar inte koldioxidhalten i naturen

-Bidrar inte till växthuseffekten (pga av #2)
Ge en negativ egenskap av RME
Fungerar inte bra vid kyla, kallstartproblem kan uppkomma och man ska inte använda RME under -20 grader
Vilka är de 4 faktorerna som påverkar bilens bränsleförbrukning?
-Förarens körsätt

-Fordonets vikt

-Luftmotstånd

-Motorns storlek
Vilka är de 7 sätten som minskar miljöutsläpp?
1. Planera körningen
2. Kör på rätt växel
3. Använd motorbromsen
4. Undvik onödig tomgångskörning
5. Ta bort takbox då du ej använder den
6. Ha rätt lufttryck i däcken
7. Använd elektrisk motorvärmare vid låga temperaturer
Vad leder hög bränsleförbrukning till?
Högre koldioxid utsläpp som sedan bidrar till växthuseffekten
KOLOXID är...
Giftig att andas
KOLDIOXID bidrar till...
Växthuseffekten
KVÄVEOXIDER leder till...
Försurning
KOLVÄTEN är...
Cancerframkallande
SVAVELDIOXID leder till...
Försurning och allergier
Vad är alla begagnade smöroljor klassade som enligt Naturvårdsverket?
Som miljöfarligt avfall
Däck som innehåller POLY-AROMATISKA KOLVÄTEN har en negativ egenskap, vad?
De är Cancerframkallande
På vilka 2 platser ska man tvätta sin bil?
På gräsmatta eller grusplan
Vart ska man ej tvätta bilen och varför?
På asfalt, då rinner smuts och oljerester ned i dagvattenledningarna
Vilken typ av oljor är miljövänligast?
Vegetabiliska
Är lacknaftabaserade avfettningsmedel miljövänliga?
Nej
Nämn 3 negativa egenskaper av Dieselmotorn
1. Den släpper ut mer kväveoxider, partiklar, polyaromatiska kolväten än bensinmotorn

2. Den släpper ut svaveldioxid

3. Den bidrar till smogbildning
Nämn 1 positiv egenskap av Dieselmotorn
Den använder mindre bränsle än bensinmotorn
Nämn 2 negativa egenskaper med Bensinmotorn
1. Den släpper ut mer koldioxid än dieselmotorn

2. Den släpper ut mer Kolväten än dieselmotorn
Om en Bensinmotor har katalysator, är den då mer miljövänlig än dieselmotorn?
JA