Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
komplementsystemet har fyra olika biologiska roller - vilka?
1. Lys
-MAC-komplex på målcell -> porer på membranet
-ffa. på G-, men även ex. tumörceller
2. Opsonisering
-C3b på bakterie binder till komplement receptor på makrofag eller neutrofil (fagocyter)
3. Aktivering av inflammatoriskt svar
-"småbitarna" -> histamin och kemotaxi
4. Städning av immunkomplex
-C3b binder till Ag-Ab komplex
-> C3b kan binda till receptorer på fagocyt -> fagocytering
Karaktäristiska samt ursprung för komplementsystemet!
-Huvudsakliga effektorsystemet för den humorala delen av immunförsvaret
- >35 serum- och membranproteiner
-komplementfaktorerna interagerar med varandra i enzymatiska kaskadreaktioner
-tre huvudvägar: klassiska, alternativa, lektin
-syntetiseras i levern samt endel celler från immunsystemet (ex. monocyter)
-15% av serumproteinerna
-funktionellat inaktiva (zymogener) - ofta proteaser i sig själva
översiktligt om komplement-mekanismer - hur aktiveras C3 och vad leder C3 till?
1. immunkomplex antikroppar på en yta -> "Klassiska vägen"
2. olika sockerstrukturer på bakteriers och jästsvampars yta -> "Lektin vägen"
3. LPS, proteiner på ytan av bakterier och virus -> "Alternativa vägen"
-Alla dessa vägar leder till aktivering av C3, som i sin tur kan leda till
-Fagocytos
-Inflammation/kemotaxi
-Patogen lyseras, ffa Gram-negativa bakterier
-Immunkomplex clearence
Förklara den klassiska vägen!
-en IgM polymer eller två IgG molekyler nära varandra bundet till ytan på ex. en bakterie
-C1 kan binda in till dessa, till Fc regionen, konstanta delen (fixerar komplement) (C1 kan inte binda till IgM eller IgG då de inte bundit till en yta innan)
-C1 aktiveras då den bundit in
-aktiv C1 kan klyva C2 och C4 (C2a - C2b, C4a - C4b, b-stora, a-små), delarna är inte aktiva själv, de större delarna (b) kommer samman C4b2b (C3 konvertas) och blir aktivt
-C3 konvertas klyver C3 i två (C3a -C3b)
-C3b kan dels fastna på mikrobers yta och och tagga för fagocytos (opsonisering), fagocyter (ex. makrofager) har CR1 (receptor) som kan binda till C3b och C4b som sitter på bakterier
-C3b kan också docka på C4b2b -> C4b2b3b (C5 konvertas)
-C5 konvertas klyver C5 -> C5a + C5b
-C5b associerar med andra proteiner (C6, C7, C8, C9) och bildar MAC-komplex -> bildar porer i membranen på målcell -> vatten och elektrolyter kan flöda -> lys av cellen (ffa på Gram- bakterier)
Förklara Alternativa vägen!
-del av det medfödda (innate) immunförsvaret
-INGA antikroppar inblandade
-Förlitar sig på: spontanhydrolys av C3, inbindning till bakteriers membran, jäst, virus, virusinfekterade celler, tumörceller, parasiter m.m.
-inte så effektivt
-C3 spontanhydrolyseras
-C3b binder in till ytan på målcellen/virus
-Faktor B klyvs och binder in till C3b -> bildar komplex C3bBb (C3 konvertas)
-fler C3 kan klyvas - amplifieringssteg -> fler C3b som kan binda till bakteriens yta
-C3b kan docka på C3bBb -> C3bBbC3b (C5 konvertas)
-C5 klyvs -> MAC komplex (som i klassiska vägen)
Förklara Lektin-vägen!
-Lektin = ett protein som kan binda sockerstrukturer
-bakterier och virus har speciella sockerstrukturer på deras membran, vi har proteiner som kan binda till dessa strukturer, ex. MBL/MBP (lr Ficollin)
-MBL binder in till sockerstruktur
-MASP (dess struktur liknar C1) binder sedan in (ej aktiv process)
-MASP blir då aktivt och kan klyva C2 och C4
-> C3 konvertas som i klassiska vägen
"Småbitarna" (a-delarna) har också funktioner, vad gör dessa?
-de inducerar inflammation och kemotaxi
-Mastceller, neutrofiler och eosinofiler har receptorer för småbitarna. när de binder utsöndras: Reactive Oxygen Species (ROS), Prostaglandiner, IL-1 och IL-6 från monocyter, samt Histamin
-kemotaxi - celler rör sig mot högre koncentration av ett ämne
det finns Reglerare som ska förhindra för stor aktivitet av komplementet, så det inte ska gå på våra egna celler - vad gör dessa reglerare?
-dissocierar koncertasen
-Klyver komplement komponent som finns kvar på cellytan
-agerar som co-faktor för klyvning
-Ende bakterier kan ha plockat upp vissa av dessa strategier för att undvika komplementsystemet
komplementsystemet är viktigt för att rensa bort ag-ak komplex, hur görs det?
-ett immunkomplex finns fritt och kan vara skadligt om det blir för många komplex
-komplementsystemet aktiveras
-C3b binder till Fc delen på ak i komplexet eller direkt till patogenen
-C3b kan binda till CR1 som finns på erytrocyter
-erytrocyterna kan transportera komplexet och dumpar det i lever eller mjälte till makrofager
-Makrofagen kan då presentera antigenet på nytt
-immunkomplex förstärker på så vis immunsvaret
olika sjukdomar kan ge komplementfaktorbrist i någon av de olika vägarna, vad leder dessa till generellt?
-bakterieinfektioner
-Autoimmuna sjukdomar ex. SLE