Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
vad är komplementsystemet för något?
Wikipedia:

Komplement är namnet på en uppsjö av olika plasmaproteiner som existerar löst i blodet och är en del av det ospecifika immunförsvaret. Det finns olika vägar varigenom komplementsystemet kan aktiveras. Exempelvis kan systemet aktiveras genom att blodlösta plasmaproteiner känner igen specifika mönster hos främmande mikroorganismer (patogener). Aktivering av komplementsystemet leder till bildandet av ett attack-komplex bestående av flertalet olika komplementproteiner, som därefter borrar hål i den främmande mikroorganismens cellmembran. Mikroorganismen går under på grund av osmotiska krafter som spränger sönder cellmembranet.
Komplementproteiner utgör även en länk till andra delar av immunförsvaret bl.a. förenkla fagocytosen av mikroorganismen. Aktiverade komplementproteiner kan i sin tur aktivera makrofager via ytreceptorer, makrofager kan i sin tur aktivera det adaptiva immunförsvaret och därigenom kan mikroorganismen elimineras.
Vad har komplementsystemet för funktion?
1)ett antibaktriells system
2)stöd för humoralt immunsvar
3) tar bort immunkomplex
4) tar bort döda celler
Vad är komplementsystemets centrala process? vad leder alla vägar till?
bildning C3 konvertas.
Vilka tre olika sätt finns att aktivera systemet på?
1) klassiska
2)alternativa
3) lektinvägen

Beskriv klassiska vägen
*aktiveras av antikroppar

*C1q binder antikroppar (Fc-delen)

*C1r aktiveras --> aktiverar C1s

*C1s spjälkar C4, C2

*C2a binder till C4b --> C3-konvertas
Beskriv alternativa vägen
aktiveras av membranbunden C3b fragment

*Faktor B binder C3b

*faktor D klyver B --> Bb + Ba

*C3b + Bb --> C3 konvertas
Beskriv lektin vägen
*aktiveras av främmande kolhydratsstruktur såsom NAG - peptidoglykan i bakteriers cellvägg och Mannos - jästsvampars ytskickt

*MBL (mannos bindande lektion) binder kolhydrater

*MASP- (enzym) klyver C2, C4

*C4b binder till cellyta

*C2a binder till C4b--> C3-konvertas
vad gör C3 konvertas?
C3 kovertas klyver C3 till C3a och C3b som i sin tur leder till C5 konvertas som klyver C5 som börjar starta MAC (membran attack komplexet) tillsammans med andra enheter tex C6, C7, C8.
Vad är MAC?
Membran attack komplex- är det sista steget i komplementsystemet och går ut på att förstöra cellen genom att borra i den och lysera den.
Beskriv och ge exempel på hur kroppens egna celler skyddas mot MAC samt vad avsaknad av dessa system ger.
*DAF-systemet- påskyndar dissosition av C3 konvertas.Vid avsaknad av DAF så får man attackvis sönderfall av röda blodkroppar.

*CD59 systemet. Förhindrar MAC-komplexet från att binda in. Det är detta system HIV viruset använder när det försöker komma in i värdcellen. HIV-viruset använder CD59 ifrån värdcellen till sitt eget genom.
Hur regleras C3b?
Vid ökad mängd --> stabilliseras C3b med faktor P properdin?

Vid minskad mängd --> C 4 bindande protein binder in till C4b och förhindrar bildning av C3b konvertas

Inaktivering av C3b genom faktor H och I?
Hur regleras C1?
av C1 inhibator
Vad reglerar C1 inhibator?
mängden C1?