Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Gastroesofageal refluxsjukdom
(I första hand, vid måttliga besvär)
ranitidin
(Ranitidin NM Pharma/Ranitidin Merck NM)
tablett
+Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom
+H2-receptorblockerare
Gastroesofageal refluxsjukdom
(I övriga fall eller om Ranitidin har otillräcklig effekt)
omeprazol
(Omeprazol Sandoz)
tablett
+Syrahämmande medel - protonpumpshämmare
Magsår
omeprazol
(Omeprazol Sandoz)
tablett
+Syrahämmande medel - protonpumpshämmare

Behandling av magsår som beror på baketrien helicobacter pylori
(I första hand)
omeprazol i kombination med metronidazol + klaritromycin
(Omeprazol Sandoz, Fagyl + Klacid)
Behandling av magsår som beror på baketrien helicobacter pylori
(Om besvären återkommer efter kort tid)
omeprazol i kombination med amoxicillin + klaritromycin
(Omeprazol Sandoz, Amimox + Klacid)
Rörelsesjuka - Åkesjuka
(Förebyggande behandling)
meklozin
(Postafen)
tablett
+ett antihistamin, dämpar innerörats funktioner
Illamående
metoklopramid
(Primperan)
+medel mot kräkningar och illamående
Förstoppning
(I första hand)
lakulos
(Duphalac)Oral lösning
ispaghula
(Vi-Siblin)
+läkemedlet binder vatten och ger en ökad volym i tarmen
Förstoppning
(I andra hand för tillfälligt bruk)
polyethylenglykol
(Movicol)
Pulver till oral lösning
Förstoppning
(I tredje hand för tillfälligt bruk)
sorbitol
(Resulax)
Diarré
lopermid (Loperamid Scad Pharm)
loperamid (Dimor tablett)
+Propulsionsdämpande medel
+
Hemorrojder, sprickor i analöppningen
lidokain+hydrokortison
(Xyloproct rektalsalva)
+Hydrokortison dämpar svullnaden. Lidokain är smärt- och klådstillande.
Enzymbrist från bukspottkörteln
digestionsenzymer
(Creon forte enterokaplar)
(Pankreatin Rosko enterogranulat)
Blodbrist
(Vitaminer)
cyanokobalamin(Behepan)
folsyra(Folacin)
folsyra=葉酸(ようさん)はビタミンM、ビタミンB9、プテロイルグルタミン酸
Blodbrist
(Järn)
ferrosulfat(Duroferon)
Läkemedel mot blodpropp
(Heparin för injektion)
enoxaparin (Klexane)
←Anti-trombosmedel
dalteparin (Fragmin)
←Antitrombosmedel
+minskar blodets förmåga att levra sig
++
Läkemedel mot blodpropp
(Läkemedel som påverkar
blodplättarna)
(I första hand)
acetylsalicylsyra(Trombyl)←Trombocytaggregationshämmande medel
tablett
+förhindra att blodplättar klumpar ihop sig
Läkemedel mot blodpropp
(Läkemedel som påverkar
blodplättarna)
(I andra hand acetylaslicylsyra i kombination med)
dipyridamol(persantin depot)
←Trombocytaggregationshämmande medel
tablett
+minskar dels tendensen till hopklumpning av blodplättarna, dels förlängs en förkortad överlevnadstid hos blodplättarna
Läkemedel mot blodpropp
(Antivitamin K)
warfarin (Waran)
←Antikoagulantia
tablett
+hämmar blodets förmåga att levra sig (koagulera)