• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/342

Click to flip

342 Cards in this Set

 • Front
 • Back
agacê (pl. uducê)
half
agaceri (pl. uduceri)
small coin
agaciro
value
agahanga (pl. uduhanga)
skull
agahinda
sorrow
agakabyo
exaggeration
agasuzuguro
disrespect
ahantu (pl. ahantu)
place
akaga
danger
akamaro
importance
akamenyero
routine
akarengane
injustice
amakuru
news
ejo
tomorrow / yesterday
ejobundi
the day after tomorrow / the day before yesterday
Gashyantare / Ukwezi kwa Kabiri
February
gatandatu
six
gatanu
five
gatatu
three
Gicurasi / Ukwezi kwa Gatanu
May
gucana
to make fire
gucira
to spit
gucomeka
to plug in
gucuruza
to do business
gufasha
to help
gufata
to catch / to hold
gufūnga
to lock / to close
gufūngūra
to open
guhakana
to deny / to refuse
guhana ibiganza
to shake hands
guhereza
to pass on
guhinga
to cultivate
guhobera
to hug
guhomba
to go bankrupt
guhunga
to flee / to avoid
gukaraba
to wash hands
gukena
to be poor
gukina
to play
gukomoka
to come from
gukora
to work / to do
gukosa
to make a mistake
gukosore
to correct
gukurikira
to follow
gupagasa
to work (for pay)
gupima
to weigh
gusakuza
to make noise
guseka
to laugh
gusimbuka
to jump
gusoma
to read
gusomana
to kiss
gusubiza
to answer
gusya
to grind
gutangira
to start
guteka
to cook
gutinda
to delay / to be late
gutura
to live
gutuye
to live
gutwara
to take
hari
there is / there are
he / hehe
where
ibara (pl. amabara)
color
ibaruwa (pl. amabaruwa)
letter
icumi
ten
icumu (pl. amacumu)
spear
icupa (pl. amacupa)
bottle
icyaha (pl. ibyaha)
sin
icyapa (pl. ibyapa)
road sign
icyayi (pl. ibyayi)
tea
icyenda
nine
icyicaro (pl. ibyicaro)
seat
icyiciro (pl. ibyiciro)
section
icyîrīngiro (pl. ibyîrīngiro)
belief
icyondo (pl. ibyondo)
mud
icyubahiro (pl. ibyubahiro)
respect
icyuma (pl. ibyuma)
knives
icyumba (pl. ibyuma)
room
icyuya (pl. ibyuya)
sweat
igare (pl. amabare)
bicycle
igiciro (pl. ibiciro)
price
igicucu (pl. ibicucu)
idiot / shadow / shade
igifu (pl. ibifu)
stomach
igihumbi (pl. ibihumbi)
thousand
igikoma (pl. ibikoma)
porridge
igikombe (pl. ibikombe)
cup
igisambo (pl. ibisambo)
thief
igisebe (pl. ibisebe)
wound
igisubizo (pl. ibisubizo)
answer
igitabo (pl. ibitabo)
book
igitagangurirwa (pl. ibitagangurirwa)
spider
igitaka (pl. ibitaka)
soil
igitanda (pl. ibitanda)
bed
igitangaza (pl. ibitambaza)
miracle
igitebo (pl. ibitebo)
basket
igiti (pl. ibiti)
tree
igitondo (pl. ibitondo)
morning
igitunguru (pl. ibitunguru)
onion
igituza (pl. ibituza)
chest
igûfwa (pl. amagufwa)
bone
ihene (pl. ihene)
goat
ihwa (pl. amahwa)
thorn
ijambo (pl. amagambo)
word
ijana (pl. amagana)
hundred
ijisho (irregular: pl. amaso)
eyes
ijoro (pl. amajoro)
night
ijuru (pl. amajuru)
heaven
ijwi (pl. amajwi)
sound
ikaminûza (pl. ikaminûza)
university
iki / ki
what
ikibabi (pl. ibibabi)
leaf
ikibazo (pl. ibibazo)
question
ikibiriti (pl. ibibiriti)
matchbox
ikiganza (pl. ibiganza)
hand
ikigeragezo (pl. ibigeragezo)
temptation
ikigôri (pl. ibigôri)
maize
ikigoryi (pl. ibigoryi)
idiot
ikiguzi (pl. ibiguzi)
cost
ikimuga (pl. ibimuga)
handicap
ikirahure (pl. ibirahure)
glass
ikirenge (pl. ibirenge)
foot
ikosa (pl. amakosa)
mistake
ikote (pl. amakote)
coat
imana (pl. imana)
god
imbeba (pl. imbeba)
mouse
imbehe (pl. imbehe)
plate
imbwa (pl. imbwa)
dog
impamyabushobozi y’ihanitse
master’s degree
impamyabushobozi y’ihanitse gato
bachelor’s degree
impamyabushobozi y’ikiringa
doctorate
impânga (pl. impânga)
twin
imparage (pl. imparage)
zebra
impeta (pl. impeta)
ring
impwempwe (pl. impwempwe)
chest hair
impyisi (pl. impyisi)
hyena
inanga (pl. inanga)
trough-shaped musical instrument
incâkura (pl. incâkura)
clever person
indamutso (pl. indamutso)
greeting
indirimbo (pl. indirimbo)
song
indwâra (pl. indwâra)
sickness
indyarya (pl. indyarya)
hypocrite
ingagi (pl. ingagi)
gorilla
ingoma (pl. ingoma)
drum
ingombajwi (pl. ingombajwi)
consonant
ingōna (pl. ingāma)
crocodile
ingurube (pl. ingurube)
pig
ingwe (pl. ingwe)
leopard
injângwê (pl. injângwe)
cat
inka (pl. inka)
cow
inkokô (pl. inkokô)
chicken
inkuru (pl. inkuru)
news
intāma (pl. intāma)
sheep
intambwe (pl. intambwe)
step
intara (pl. intara)
province
intare (pl. intare)
lion
intebe (pl. intebe)
chair
intwari (pl. intwari)
hero
inuma (pl. inuma)
dove
inyajwi (pl. inyajwi)
vowel
inyama (pl. inyama)
meat
inyuguti (pl. inyuguti)
letter
inzoka (pl. inzoka)
snake
inzovu (pl. inzovu)
elephant
inzu (pl. inzu)
house
isabukuru (pl. amasabukuru)
date
isabune (pl. amasabune)
soap
isafuriya (pl. amasafuriya)
cooking ware
isaha (pl. amasaha)
watch
isahane (pl. amasahane)
plate
isaho (pl. amasaho)
bag
ishami (pl. amashami)
branch
ishuri (pl. amashuri)
school / class
isi (pl. amasi)
worlds
isoko (pl. amasoko)
market
isôko (pl. amasôko)
fountain
itama (pl. amatama)
chicken
itara (pl. amatara)
lamp
itariki (pl. amatariki)
date
izina (pl. amazina)
name
kabiri
two
Kamena / Ukwezi kwa Gatandatu
June
Kanama / Ukwezi kwa Munani
August
kandi
and (connecting different clauses)
kane
four
karindwi
seven
Ku Munsi w’Icyumweru
Sunday
Ku Munsi wa Gatandatu
Saturday
Ku Munsi wa Gatanu
Friday
Ku Munsi wa Gatatu
Wednesday
Ku Munsi wa Kabiri
Tuesday
Ku Munsi wa Kane
Thursday
Ku Munsi wa Mbere
Monday
kuba (ndi, uri, ni/ari…)
to be
kubaza
to ask
kudwira
to pinch
kugenda
to go
kugira (mfite, ufite, afite…)
to have
kugomba
to need
kugwa
to fall down
kujya
to go to
kunnya
to poop
kunywa
to drink
kuramutsa
to greet
kurya
to eat
kuvuga
to say
kwanda
to spread
kwicwa
to be killed
kwigisha
to teach
kwīgīsha
to teach
kwītwa
to be called
kwūbaha
to respect
maganabiri
two hundred
maganacyenda
nine hundred
maganamunani
eight hundred
maganane
four hundred
maganarindwi
seven hundred
maganatandatu
six hundred
maganatanu
five hundred
maganatatu
three hundred
makumyabiri
twenty
Mata / Ukwezi kwa Kane
April
mēza
good
mirongo icyenda / mirongwicyenda
ninety
mirongomunani / mirongwinani
eighty
mirongwine
forty
mirongwirindwe
seventy
mirongwitandatu
sixty
mirongwitanu
fifty
mirongwitatu
thirty
mubyara (pl. babyara)
cousin
mudende
long
mugufi
short
mukuru (pl. bakuru)
older sibling (same gender)
murumuna (pl. barumuna)
younger sibling (same gender)
musaza (pl. basaza)
brother (opposite gender)
mushiki (pl. bashiki)
sister (opposite gender)
Mutarama / Ukwezi kwa Mbere
January
mwishywa (pl. bishywa)
nephew
na (no, n’)
and
nibyo
it is right
Nyakanga / Ukwezi kwa Karindwi
July
Nzeri / Ukwezi kwa Cyenda
September
rimwe
one
sibyo
it is wrong
ubucucu
stupidity
ubugoryi
stupidity
ubugwaneza
kindness
ubukene
poverty
ubuki (pl. amaki)
honey
ubukire
riches
ubukungu
economy
ubumenyi
knowledge
ubupfapfa
stupidity
ubupfu
stupidity
ubura (pl. amara)
intestine
uburenganzira
right
ubusore
youth
ubuswa
ignorance
ubutabera
justice
ubuyobozi
leadership
ubwana
childhood
ubwangavu
puberty
ubwato (pl. amato)
boat
ubwenge
intelligence
ubwoba
fear
uguboko (pl. amaboko)
arm
Ugushyingo / Ukwezi kwa Cumi na Kumwe
November
ugutwi (pl. amatwi)
ear
Ukuboza / Ukweza kwa Cumi n’Abiri
December
ukuguru (pl. amaguru)
leg
ukwaha (pl. amaha)
armpit
Ukwakira / Ukwezi kwa Cumi
October
ukwezi (pl. amezi)
moon / month
umuceri (pl. abaceri)
rice
umucuruzi (pl. abacuruzi)
businessman
umudâsobwâ (pl. abadâsobwâ)
computer
umudozi (pl. abadozi)
tailor
umuforomo (pl. abaforomo)
nurse
umufuka (pl. imifuka)
bag
umugabo (pl. abagabo)
man
umugati (pl. imigati)
bread
umugemo (pl. abagemo)
syllable
umugezi (pl. imigezi)
river
umugorê (pl. abagorê)
woman
umuhungu (pl. abahungu)
boy
umujyi (pl. imijyi)
town
umukândara (pl. imikândara)
belt
umukobwa (pl. abakobwa)
girl
umukoresha (pl. abakoresha)
employer
umukozi (pl. abakozi)
employee
umukubuzo (pl. imikubuzo)
broom
umunani
eight
umunsi (pl. iminsi)
day
umuntu (pl. abantu)
person
umunyêshûri (abanyêshûri)
student
umurimo (pl. imirimo)
job
umuririmbyi (pl. abaririmbyi)
singer
umuriro (pl. imiriro)
fire
umurizo (pl. imirizo)
tailor
umurongo (pl. imirongo)
line
umusatsi (pl. imisatsi)
hair
umusaza (pl. abasaza)
old man
umusego (pl. imisego)
pillow
umushyitsi (pl. abashyitsi)
guest
umusore (pl. abasore)
young men
umusozi (pl. imisozi)
hill
umuswa (pl. abaswa)
fool
umutetsi (pl. abatetsi)
cook
umutwe (pl. imitwe)
head
umuyobozi (pl. abayobozi)
leader
umwambaro (pl. imyambaro)
cloth
umwâna (pl. abâna)
child
umwarimu (pl. abarimu)
teacher
umwěnda (pl. aběnda)
cloth
umwēnda (pl. abēnda)
debt
umwigisha (pl. abigisha)
teacher
umwigishwa (pl. abigishwa)
student
umwitozo (pl. imyitozo)
exercise
urabeho (frml. murabeho)
goodbye
uraho (frml. muraho)
hello
uramuke (frml. muramuke)
good night
urubyino (pl. imbyino)
dance
urufūngūzo (pl. imfūngūzo)
key
urugēndo (pl. ingēndo)
trip
urugero (pl. ingero)
example
urūgi (irregular: pl. inzūgi)
door
urugo (pl. ingo)
fence
uruhanga (pl. impanga)
forehead
urujyo (pl. injyo)
broken pot
urukweto (pl. inkweto)
shoe
urukwi (pl. inkwi)
firewood
urupapuro (pl. impapuro)
paper
urupfu
death
urusokozo (pl. insokozo)
comb
urusyo (pl. insyo)
grinder / grinding stone
urutoke (pl. intoke)
finger
urutōke (pl. intōke)
banana plantation
urutoryi (pl. intoryi)
eggplant
urwângano (irregular: pl. inzângano)
hater
urwâra (pl. inzâra)
nail
waramutse (frml. mwaramutse)
good morning
Werurwe / Ukwezi kwa Gatatu
March
wirirwe (frml. mwirirwe)
have a good day
wiriwe (frml. mwiriwe)
good afternoon