Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/74

Click to flip

74 Cards in this Set

 • Front
 • Back
-

(1st series)
/αα/

ក​​ /kαα/ neck
-

(2nd series)
/ɔɔ/

គ​ /kɔɔ/ mute
-់

(1st series)
/α/

កត់​ /kαt/ jot down
-់

(2nd series)
/u/ (before labial finals)
ទប់ /tup/ to stop up

/u˘ə/ (elsewhere)
យល់ /yu˘əl/ to understand
័-

(1st series)
/a/

ស័ក​ /saq/ era
័-

(2nd series)
/e˘ə/ (before velar finals)
ល័ខ /le˘əq/ gum-lac

/o˘ə/ (elsewhere)
ទ័ព /to˘əp/ army
័យ

(1st series)
/ay/

សម័យ /samay/ era
័យ

(2nd series)
/ɨy/

ជ័យ /cɨy/ victory
័រ
/ɔə/

ជ័រ​ /cɔə/ resin


(1st series)
/aa/

តា /taa/ grandfather


(2nd series)
/iə/

ជា /ciə/ to be
ា់

(1st series)
/a/

កាត់ /kat/ to cut
ា់

(2nd series)
/e˘ə/ (before velar finals)
ទាក់ /te˘əq/ to trap

/o˘ə/ (elsewhere)
គាត់ /ko˘ət/ he, she, they (respectful)


(1st series)
/eq/ in stressed syllables
មតិ /matteq/ opinion

/e/ in unstressed syllables
កិរិយា /keriyaa/ conduct


(2nd series)
/iq/ in stressed syllables
ល្ធទិ​ /latthiq/ precept

/i/ in unstressed syllables
និទាន /nitiən/ story
ិ-

(1st series)
/ə/

ចិត្ត /cət/ heart, mind
ិ-

(2nd series)
/ɨ/ except before យ

ជិត /cɨt/ near
ិយ

(1st series)
/əy/

ចេតិយ /caetdəy/ stupa (buddhist monument)
ិយ

(2nd series)
/ii/

ឥន្ត្រិយ /qəntrii/ power
ិះ

(1st series)
/eh/

តិះដៀល /teh-diəl/ to ridicule
ិះ

(2nd series)
/ih/

ជិះ /cih/ to ride


(1st series)
/əy/

បី​ /bəy/ three


(2nd series)
/ii/

ពីរ /pii/ two
ឹ-

(1st series)
/ə/

ដឹក /dək/ transport
ឹ-

(2nd series)
/ɨ/

ទឹក /tɨk/ water
ឹះ
/əh/

ឆ្កឹះ /ckəh/ to pry


(1st series)
/əɨ/

ដឺ /dəɨ/ fallow


(2nd series)
/ɨɨ/

គឺ /kɨɨ/ as follows, being


(1st series)
/oq/ in stressed syllables
វត្គុ /wo˘ətthoq/ artifact, thing

/o/ in unstressed syllables
កុមារ /komaa/ child


(2nd series)
/uq/ in stressed syllables
វិទ្យុ /wɨttyuq/ radio

/u/ in unstressed syllables
គុលិកា /kulikaa/ pill
ុ-

(1st series)
/o/

កុន /kon/ film
ុ-

(2nd series)
/u/

គុណ /kun/ merit
ុះ

(1st series)
/oh/

ចុះ /coh/ to descend
ុះ

(2nd series)
/uh/

ពុះ /puh/ boiled


(1st series)
/ou/

កូរ /kou/ to stir


(2nd series)
/uu/

គូ /kuu/ pair
ូវ

(1st series)
/əw/

ត្រវ /trəw/ correct, right
ូវ

(2nd series)
/ɨw/

នូវ /nɨw/ consisting of


(1st series)
/uə/

កួរ /kuə/ pod, ear


(2nd series)
/uə/

គួរ /kuə/ proper


(1st series)
/aə/

បើ /baə/ if


(2nd series)
/əə/

ឈើ​​ /chəə/ wood
ើះ
/əh/

ចងើ្កះ /cαŋkəh/ chopsticks


(1st series)
/ɨə/

តឿ /tɨə/ dwarfed


(2nd series)
/ɨə/

ចឿ​ /cɨə/ to believe


(1st series)
/iə/

តៀប​ /tiəp/ bowl


(2nd series)
/iə/

ទៀប​ /tiəp/ nearly


(1st series)
/ei/

កេរ្តឺ /kei/ heritage


(2nd series)
/ee/

គេ /kee/ he, she, they
េច

(1st series)
/ə/ before palatals

ម៉េច /məc/ how, why
ចេញ /cəñ/ to leave​
េច

(2nd series series)
/ɨ/ before palatals

ភេ្លច /plɨc/ to forget
ពេញ /pɨñ/ full
េះ

(1st series)
/eh/

សេះ /seh/ horse
េះ

(2nd series)
/ih/

នេះ /nih/ this, here


(1st series)
/ae/

កែ /kae/ to repair


(2nd series)
/εε/

គ្រែ /krεε/ bed (double)
ែះ

(1st series)
/eh/

កែះ​ /keh/ a kind of goat


(1st series)
/ay/

ប្រៃ /pray/ salty


(2nd series)
/ɨy/

ព្រែ /prɨy/ forest


(1st series)
/ao/

កោរ /kao/ to shave


(2nd series)
/oo/

គោ /koo/ cow, ox
ោះ

(1st series)
/αh/

កោះ /kαh/ island
ោះ

(2nd series)
/u˘əh/

គោះ​​ /ku˘əh/ to strike


(1st series)
/aw/

តៅ /taw/ bushel


(2nd series)
/ɨw/

ទៅ /tɨw/ to go
ុំ

(1st series)
/om/

ដុំ /dom/ piece, morsel
ុំ

(2nd series)
/um/

ទុំ​ /tum/ ripe


(1st series)
/αm/

ចំ /gαm/ exact


(2nd series)
/um/

ទំ /tum/ to perch
ាំ

(1st series)
/am/

ចាំ /cam/ to remember
ាំ

(2nd series)
/o˘əm/

ជាំ /co˘əm/ bruised
ាំង

(1st series)
/aŋ/

តាំង /taŋ/ to establish
ាំង

(2nd series)
/e˘əŋ/

ទាំង /te˘əŋ/ all of


(1st series)
/ah/

តះ /tah/ to wiggle


(2nd series)
/e˘əh/

ទះ /te˘əh/ to slap