Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/174

Click to flip

174 Cards in this Set

 • Front
 • Back
zhàng
sān
shàng
xià
zhōng
me
jiǔ
shū
èr
rén
shén
jīn
wěi
bǎo
ér
xiān
liù
xìng
zài
xiōng
dāo
jiǎn
bāo
shí
yǒu
shū
kǒu
zhǐ
jiào
chī
tóng
míng
ma
ne
zuǐ
shì
tiān
tài
tóu
nǎi
hǎo
mèi
jiě
xìng
xué
chǒng
xiǎo
chǐ
suì
gōng
shī
mào
nián
hěn
dài
shǒu
wén
míng
shì
zuì
yǒu
péng
wàng
duǒ
tiáo
xiào
xiàng
huān
máo
hàn
méi
zhì
niú
gǒu
zhū
māo
wáng
bān
shēng
bái
méi
yǎn
jīng
duǎn
穿
chuān
xiào
hóng
绿
luó
měi
lǎo
ěr
ròu
liǎn
jiù
lán
shǔ
shān
chèn
qún
jiàn
rèn
shí
qǐng
shuí
xiè
dōu
jīn
cháng
mén
miàn
xié
yán
fàn
gāo
niǎo