Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/63

Click to flip

63 Cards in this Set

 • Front
 • Back
center
keskus
language
kieli
word
sana
chapter
kappale
today
tänään
review
kertaus
page
sivut
then
sitten
hopefully
toivottavasti
spring
kevät
summer
kesä
fall
syksi
winter
talvi
January
tammikuu
February
helmikuu
March
maaliskuu
April
huhtikuu
May
toukokuu
June
kesäkuu
July
heinäkuu
August
elokuu
September
syyskuu
October
lokakuu
November
marraskuu
December
joulukuu
at first
ensin
botton
pohja
a little
vähän
much, a lot
paljon
which
mitä
what
mikä
who
kuka
where
missä
when
milloin
why
miksi
how
miten
how much
kuinka paljon
excuse me, sorry
anteeksi
just a moment
hetkinen
help
apua
watch out
varo
I don't know
en tiedä
I don't understand
en ymmärrä
what is this
mikä tämä on?
say again
sano uudelleen
say slowly
sano hitaasti
go
mennä
and you
entä sinulle/teille
nothing special
ei mitään erikois|ta
nice to see (you)
kiva nähdä
how is it going?
miten menee?
quite well
ihan hyvin
here is
tässä on
nice to meet you
hauska tavata
how do you do and welcome
hauska tutustua ja tervetuloa
here you are
ole hyvä/ olkaa hyvä
you are welcome
ei kestä
that's alright
ei se mitään
goodbye
näkemiin
have a nice day
hyvää päivänjatkoa
weekend
viikonloppu
have a nice weekend
hauskaa viikonloppua
same
samoin