Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/43

Click to flip

43 Cards in this Set

 • Front
 • Back
shoukai
tomodachi
katou
shukudai
ikeda
boku
shumi
kyomi
tonari
kazoku
ichirou
ͷ
asobu
chishiki houhu
hikouki
suwaru
´
sotsugyou
tsutomeru
shuukan
kyuuka
kyouto
sodatsu
ichi ban
ξ
ryoushin
̾
meishi
bangou
kyou
gogo
juu suu jikan
hizuke henkousen
kuukou
mukaeru
yobu
jisa
̲
nemuru
Ϣ
tsureru
kekkyoku
Ŭ
tekitou
hikkosu
wakai
jiko
otagai
̼
musume
chigau