Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/42

Click to flip

42 Cards in this Set

 • Front
 • Back
My friend Linda came from America yesterday.
Kinō Amerika kara tomodachi no Rinda-san ga kimashita.
How long (lit. "until when")is Linda staying in Japan?
Rinda-san wa itsu made Nihon ni imasu ka.
She'll be in Tokyo until this Friday. She'll only be in Tokyo three days. Then she's taking a trip with me.
Konshū no kin-yōbi made Tōkyō ni mikka dake imasu. Sorekara watashi to issho ni ryokō o shimasu.
Where are you going?
Doko ni ikimasu ka.
We'll go to Kyoto and Nara and see (things like) old temples and gardens.
Kyōto to Nara ni itte, furui o-tera ya niwa o mimasu.
Then Linda returns to America on Thursday of next week.
Soshite Rinda-san wa raishū no moku-yōbi ni Amerika ni kaerimasu.
Mrs. Smith's friend Linda arrived yesterday from America.
Sumisu-san no tomodachi no Rinda-san wa kinō Amerika kara kimashita.
She is staying in Japan until Thursday of next week.
Raishū no moku-yōbi made Nihon ni imasu.
Linda
Rinda
stay
imasu(iru)
this week
konshū
(for) 3 days
mikka
only
dake
after that
sorekara
Nara (city and prefecture)
Nara
temple
o-tera
Yesterday, after work, I had a meal with my friends, and returned home at 9 o'clock.
[Watashi wa] Kinō shigoto no ato de tomodachi to shokuji o shite, 9-ji ni uchi ni kaerimashita.
Mr. Clark has been in Japan since last May and will stay until next March.
Kurāku-san wa kyonen no 5-gatsu kara Nihon ni imasu. Soshite rainen no 3-gatsu made [Nihon ni] imasu.
Mr. Tanaka studies two hours every day.
Tanaka-san wa mainichi 2-jikan benkyō o shimasu.
Mr. Hayashi listens to the news on the radio before breakfast. After the meal, he reads the newspaper.
Hayashi-san wa asa-gohan no mae ni rajio de nyūsu o kikimasu. Shokuji no ato de shimbun o yomimasu.
after work
shigoto no ato de
after
no ato de
(for) 2 hours
2-jikan
(counter)
-jikan
for
-kan
before breakfast
asa-gohan no mae ni
before
no mae ni
How long did you study Japanese?
Howaito-san wa donogurai Nihon-go no benkyō o shimashita ka.
Only 4 weeks, 2 hours a day.
4-shūkan dake shimashita. Mainichi 2-jikan shimashita.
How did you find Japanese?
Nihon-go no benkyō wa dō deshita ka.
It was a little difficult but fun.
Sukoshi muzukashikatta desu ga, omoshirokatta desu.
Will you have some sake?
O-sake wa ikaga desu ka.
No, thank you, not today. (lit. "As for today, no thank you.")
Kyō wa kekkō desu.
Why?
Dōshite desu ka.
Because I came by car (and thus I'm driving).
Kuruma de kimashita kara.
4 weeks
4-shūkan
(counter)
-shūkan
a little
sukoshi
Every morning I listen to the news and then go to the office.
Maiasa nyūsu o kiite, kaisha ni/e ikimasu.
I met Mr. Tanaka and had dinner with him. And then I went home.
Tanaka-san ni atte, issho ni ban-gohan o tabemashita. Soshite uchi ni kaerimashita.
How long do you study Japanese at home? Only 30 minutes. (lit. "(I) only do it for 30 minutes.")
Donogurai uchi de Nihon-go no benkyō o shimasu ka. 30-pun dake shimasu.
I didn't go anywhere yesterday. I was at home.
Kinō doko ni/e mo ikimasen deshita. Uchi ni imashita.