Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/63

Click to flip

63 Cards in this Set

 • Front
 • Back
I have two tickets for the movie. Wouldn't you like to go with me tonight?
Eiga no kippu ga 2-mai arimasu. Komban issho ni ikimasen ka.
I'm sorry, but I'm going to the embassy tonight at 7:00. There's a party at the embassy.
Zannen desu ga, komban 7-ji ni taishikan ni ikimasu. Taishikan de pātī ga arimasu kara.
I see. What about tomorrow?
Sō desu ka. Ashita wa dō desu ka.
I'm free tomorrow.
Ashita wa jikan ga arimasu.
Well then, would you like to go tomorrow?
Ja, ashita ikimasen ka.
Yes, let's make it tomorrow.
Ee, ashita onegaishimasu.
There is a party at the embassy tonight, so Mr. Smith is going to the movie with Mr. Hayashi tomorrow.
Sumisu-san wa komban taishikan de pātī ga arimasu kara, ashita Hayashi-san to eiga ni ikimasu.
have
arimasu (aru)
time
jikan
I have a car, so let's go together
Kuruma ga arimasu kara issho ni ikimashō.
Mr. Tanaka has two children.
Tanaka-san wa kodomo ga futari arimasu.
There will be a meeting here from 2 o'clock.
Koko de 2-ji kara kaigi ga arimasu.
I have time today.
[Watashi wa]Kyō jikan ga arimasu.
I have two tickets for the movie.
[Watashi wa]Eiga no kippu ga 2-mai arimasu.
Mr. Smith has two children.
Sumisu-san wa kodomo ga futari arimasu.
I have two tickets for the movie. Wouldn't you like to go with me tonight?
Eiga no kippu ga 2-mai arimasu. Komban issho ni ikimasen ka.
I'm sorry, but I'm going to the embassy tonight at 7:00. There's a party at the embassy.
Zannen desu ga, komban 7-ji ni taishikan ni ikimasu. Taishikan de pātī ga arimasu kara.
I see. What about tomorrow?
Sō desu ka. Ashita wa dō desu ka.
I'm free tomorrow.
Ashita wa jikan ga arimasu.
Well then, would you like to go tomorrow?
Ja, ashita ikimasen ka.
Yes, let's make it tomorrow.
Ee, ashita onegaishimasu.
There is a party at the embassy tonight, so Mr. Smith is going to the movie with Mr. Hayashi tomorrow.
Sumisu-san wa komban taishikan de pātī ga arimasu kara, ashita Hayashi-san to eiga ni ikimasu.
have
arimasu (aru)
time
jikan
I have a car, so let's go together
Kuruma ga arimasu kara issho ni ikimashō.
Mr. Tanaka has two children.
Tanaka-san wa kodomo ga futari arimasu.
There will be a meeting here from 2 o'clock.
Koko de 2-ji kara kaigi ga arimasu.
I have time today.
[Watashi wa]Kyō jikan ga arimasu.
I have two tickets for the movie.
[Watashi wa]Eiga no kippu ga 2-mai arimasu.
Mr. Smith has two children.
Sumisu-san wa kodomo ga futari arimasu.
On Saturday there will be a party at the embassy.
Do-yōbi ni taishikan de pātī ga arimasu.
brothers and/or sisters
kyōdai
money
o-kane
this month
kongetsu
vacation, day off
yasumi
class
jugyō
wedding
kekkon-shiki
marriage
kekkon
ceremony
shiki
(your) younger sister
imōto-san
Mr. Hayashi, do you have time, now?
Hayashi-san, ima jikan ga arimasu ka.
No, I'm afraid I'm busy now. There's a conference (starting) now.
Iie, ima chotto isogashii desu. Ima kara kaigi ga arimasu kara.
Where is the farewell party for Mr. Clark being held?
Kurāku-san no sōbetsukai wa doko de arimasu ka.
It's being held at Mr. Hayashi's house.
Hayashi-san no uchi de arimasu.
When is it?
Itsu arimasu ka.
On Friday evening, from 7 o'clock.
Kin-yōbi no gogo 7-ji kara desu.
Mr. Smith, do you have any children?
Sumisu-san, okosan ga arimasu ka.
Yes, I have two. A son and a daughter.
Ee, futari arimasu. Musuko to musume desu.
How old is your son?
Musuko-san wa nan-sai desu ka.
My son is 15.
Musuko wa 15-sai desu.
(And) Your daughter?
Ojō-san wa?
(She's) Thirteen.
13-sai desu.
a little
chotto
(your) child
okosan
(my) son
musuko
(my) daughter
musume
(your) son
musuko-san
how many years old
nan-sai
years old (used only for people and pets)
-sai
(your) daughter
ojō-san
I have three younger sisters. My sisters are in Tokyo and Osaka.
Watashi wa imōto ga 3-nin arimasu. Imōto wa Tōkyō to Ōsaka ni imasu.
Mr. Tanaka, will you have a vacation in August? No, I won't. I'll have (one) in September.
Tanaka-san 8-gatsu ni yasumi ga arimasu ka. Iie, arimasen. 9-gatsu ni arimasu.
There is a meeting at (our) Kyoto branch office next week.
Raishū, Kyōto no shisha de kaigi ga arimasu.