Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/166

Click to flip

166 Cards in this Set

 • Front
 • Back
5:30
go-ji han
2:50
ni-ji gojupun
6:40
roku-ji yonjupun
9:20
ku-ji nipun
september 12
ku-gatsu juni-nichi
october 25th
JU-GATSU NIJUGO-NICHI
SUNDAY
NICHI-YOOBI
MONDAY
GETSU-YOOBI
TUESDAY
KA-YOOBI
WEDNESDAY
SUI-YOOBI
THURSDAY
MOKU-YOOBI
FRIDAY
KIN-YOOBI
SATURDAY
DO-YOOBI
TOMORROW IS NOT THURSDAY
ASHITA WAS MOKU-YOOBI DEWA ARIMASEN
7 CYLINDRICAL OBJECTS
NANA-HON
MAN
OTOKO NO HITO
MALE
OTOKO
TOMODACHI
FRIEND
BASU
BUS
CHIKATETSU
SUBWAY
SENGETSU
LAST MONTH
GA
SUBJECT MARKER (DARE GA...)
KUUKOO
AIRPORT
RAINEN
NEXT YEAR
KIMASHITA
CAME
KIMASU(KURU)
COME
GO
IKIMASU
NOT GOING
IKIMASEN
GONE
IKIMASHITA
DID NOT GO
IKIMASENDESHITA
COME(pr.)
KIMASU
NOT COMING(pr.)
KIMASEN
CAME
KIMASHITA
DID NOT COME
KIMASENDESHITA
RETURN(pr.)
KAERIMASU
NOT RETURN(pr.)
KAERIMASEN
RETURNED
KAERIMASHITA
DID NOT RETURN
KAERIMASENDESHITA
KARA
FROM(PARTICLE)
DENSHA
ELECTRIC TRAIN
EKI
STATION
SENCHUU
LAST WEEK
KYONEN
LAST YEAR
DOKO
WHERE
SHUUTCHO
BUSINESS TRIP
NI
TO(PARTICLE)
SHISHA
BRANCH OFFICE
HITORI DE
ALONE
TO
WITH(WITH)
ASATTE
THE DAY AFTER TOMORROW
SOSHITE
AND THEN
ARE YOU GOING ALONE?
HITORI DE IKIMASU KA?
WHEN DID YOU COME TO JAPAN?
ITSU NI NIHON NI KIMASHITA KA?
THIS RESTAURANT OPENS AND CLOSES WHEN?
KONO RESUTORAN WA NAN-JI KARA NAN-JI MADE DESU KA
WHEN YOU MEET SOMEONE FOR THE FIRST TIME
HIJIMEMASITE
WHEN YOU OFFER A CHAIR TO A GUEST
OKAKE KUDESAI
HOW NICE OF YOU TO COME
YOKU IRASSHAIMASHITA
YOKU
WELL
IRASSHAIMASHITA
CAME
IRRISHAIMASSU
COME
OHAIRI KUDESAI
DO COME IN
MAY I?
MITSUREI SHIMASU
KOCHIRA E
THIS WAY
KOCHIRA
THIS DIRECTION
DE
BY(particle)
TAKUSHI
TAXI
KAKEMASU
SIT
NI
ON(particle)
HOWAITO
WHITE
RAISHUU
NEXT WEEK
RAIGETSU
NEXT MONTH
NAN DE
HOW? BY WHAT MEANS
NAN-NEN
WHAT YEAR?
-NEN
YEAR
OTOTOI
DAY BEFORE YESTERDAY
sono
that
-ya
store, seller
dore
which
chiisai
SMALL
SOREKARA
AND
FUIRUMU
FILM
ONE(FLAT OBJ.)
ICHI-MAI
TWO(FLAT OBJ.)
NI-MAI
THREE(FLAT OBJ.)
SAN-MAI
FOUR(FLAT OBJ.)
YON-MAI
FIVE(FLAT OBJ.)
GO-MAI
SIX(FLAT OBJ.)
ROKU-MAI
SEVEN(FLAT OBJ.)
NANA-MAI
EIGHT(FLAT OBJ.)
HACHI-MAI
NINE(FLAT OBJ.)
KY-MAI
ELEVEN(FLAT OBJ.)
JUICHI-MAI
1 (CYL. OBJ.)
IPPON
2(CYL. OBJ.)
NI-HON
3(CYL. OBJ.)
SAM-BON
4(CYL. OBJ.)
YON-HON
5(CYL. OBJ.)
GO-HON
6(CYL. OBJ.)
ROPPON
7(CYL. OBJ.)
NANA-HON
8(CYL. OBJ.)
HAPPON
9(CYL. OBJ.)
KYUU-HON
10(CYL. OBJ.)
JUPPON
11(CYL. OBJ.)
JUIPPON
12(CYL. OBJ.)
JUUNI-HON
KONO
THIS
DENCHI
BATTERY
1 Obj.
hitotsu
2 Obj.
futotsu
3 Obj.
mittsu
4 Obj.
YOTTSU
5 Obj.
ITSUTSU
6 Obj.
MUTTSU
7 Obj.
NANATSU
8 Obj.
KOKONOTSU
9 Obj.
KOKONOTSU
10 Obj.
TOO
11 Obj.
JUICHI
12 Obj.
JUNI
mikan
TANGERINE
KIRO
KILOGRAM
KITTE
STAMP
EKI
STATION
KIMASHITA
CAME
RAINEN
NEXT YEAR
KYONEN
LAST YEAR
SENSHUU
LAST WEEK
SENGETSU
LAST MONTH
RAISHUU
NEXT WEEK
RAIGETSU
NEXT MONTH
SHINKANSEN
NEW TRUNK LINE
KURAAKU
CLARK
DE
BY(PARTICLE)
TAKUSHI
TAXI
YOKU IRASSHAIMASHITA
HOW NICE OF YOU TO COME
OHAIRI KUDESAI
DO COME IN
SHITSUREI SHIMASU
MAY I?
NI
EXPRESSION OF WHEN TIME TOOK PLACE(ON SATURDAY, AT 4)
DE
FOLLOWS NOUNS TO EXPRESS MEANS, BY TRAIN
RAISHUU
NEXT WEEK
RAIGETSU
NEXT MONTH
ITSU
WHEN
DOKO
WHERE
NAN
WHAT
NAN-BAN
WHAT NUMBER
DARE NO
WHOSE
DOES THIS TRAIN GO TO YOKOHAMA STATION?
KONO DENSHA WA YOKOHAMA EKI NI IKIMASU KA
UNTIL WHAT TIME IS THIS RESTURANT STAY OPEN?
RESUTORAN WA NAN-JI MADE DESU KA?
WHAT TIME IS IT NOW
IMA NANJI DESU KA
BLUE
AOI
OOKII
BIG
AKAI
RED
kuruma o misete kudesai
ano aoi kuruma desu
pplease show me that car over there
ANATA WA ITSU NIHON NI KIMASHITA KA?
KYONEN NO SHICHI-GATSU JU-NICHI KIMASHITA
ANATA WA DO-YOBI NI DOKO NI IKIMASU KA?
TOMODACHI NO UCHI NI IKIMASU
NA DE IKIMASU KA
CHIKATESTSU IKIMASU
ITSU IKIMASU KA?
KIN-YOBI NI IKIMASU
DARE TO IKIMASU
HITORI DE IKIMASU
good morning
OHAYOGOZAIMASU
HELLO
KONNICHIWA
GOODBYE
SAYOONORA
GOOD NIGHT
OYASUMI NASAI
WELL THEN
JA MATA
SO LONG(WHEN MEMBERS OF HOUSEHOLD LEAVE)
ITTE RASSHAI
SO LONG(REPLY TO ITTE RASSHAI)
ITTE MAIRIMASU
SAID WHEN RETURNING HOME
TADAIMA
WELCOME HOME
OKAERI NASAI
HOW ARE YOU?
O-GENKI DESU KA