• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/47

Click to flip

47 Cards in this Set

 • Front
 • Back
OHAIRI KUDASAI
PLEASE COME IN
DOZO KOCHIRA
COME RIGHT THIS WAY
DE/KERUMA DE
BY MEANS OF(PARTICLE) BY CAR
SHITSUREI SHIMASU
EXCUSE ME
CHIKATETSU
SUBWAY
DENSHA
TRAIN
TAKUSHI
TAXI
HIKOKI
AIRPLANE
NI
AT, ON IN
KARA
FROM
NAN-YOBI
WHAT DAY
NICHI-YOBI
SUNDAY
GETSU-YOBI
MONDAY
KA-YOBI
TUESDAY
SUI-YOBI
WEDNESDAY
MOKU-YOBI
THURSDAY
KIN-YOBI
FRIDAY
DO-YOBI
SATURDAY
NAN-NEN
WHAT YEAR
GATSU
MONTH
NAN-NICHI
WHAT DAY OF THE MONTH
TUITACHI
1ST
FUTSUKA
2ND
MIKKA
3RD
YOKKA
4TH
ITSUKA
5TH
MUIKA
6TH
NANOKA
7TH
YOKA
8TH
KOKONOKA
9TH
ITSUKA
5TH
MUIKA
6TH
NANOKA
7TH
YOKA
8TH
KOKONOKA
9TH
TOKA
10TH
OMATSURI
FESTIVAL
TANJOBI
BIRTHDAY
NATSU YASUMI
SUMMER VACATION
RYOKO
TRIP, TRAVEL
ARUITE
BY FOOT, BY WALKING
NAN DE
BY WHAT MEANS
HOTERU
HOTEL
KAIGI WA SUI-YOBI DESU
THE MEETING IS WEDNESDAY
BURAUN-SAN WA SANGATSU NIJUROKU-NICHI NI IGIRASU KARA NIHON NI KIMASHITA
MS BROWN CAME TO JAPAN FROM THE UK ON MARCH 26TH
JONSON-SAN WA RAISHU NO KIN-YOBI NI NIHON NI KIMASU
MR JOHNSON WILL COME TO JAPAN NEXT FRIDAY
SUMISU-SAN WA SHIKNASEN DE OSAKA NI IKIMASU
MR SMITH IS GOING TO OSAKA ON THE SHINKANSEN