Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ich möchte auf jene Uni gehen.
Ano daigaku ni iku tsumori desu.
Ich werde mit ihm sprechen
Kare ni hanasu tsumori desu.
Ich möchte in die Berge fahren
Yama e ikou to omotte-imasu.
Lass uns die Zeitung lesen
Shinbun o yomimashou
Lass uns das Zimmer aufräumen
Heya o souji-shimashou
Dann komme ich in 2-3 Tagen noch einmal vorbei.
Jaa, ni-san-nichi shite kara mata kimasu.
Es kommt wohl irgendwann heute Nachmittag
Kyou no gogo atari hairu hazu desu ga ...
Das gibt es auf dem Regal dort hinten
Ano oku no tana no ue no hou desu.
Ja, dann lasse ich es mir doch bringen
Jaa, todokete-moraimashou. O negai shimasu.
Ich habe schon Fotos davon gesehen.
Izen, shashin de mita koto ga arimasu.
Sollen wir nicht lieber ins Kino gehen ?
Sore yori, eiga ni demo ikanai ?
Ich kaufe was zum mitbringen. Was wäre gut ?
Watashi, nani-ka katte-iku wa. Nani ga ii ka shira ?
Lass uns eine Zeitung oder Blumen kaufen
Jaa, zasshi ka o-hana ni shimashou.
Die Modernisierung der Stadt und das Glück der Menschen passen nicht immer genau zusammen.
Toshi no kindai-ka to ningen no shiawase to wa, kanarazu-shimo pittari to ikanai to iu koto deshou.
Nicht nur das, im Zentrum Tokyos geht auch die Bevölkerung zurück.
Sore bakari ka, Tokyo no chuushin-bu no jinkou mo sukunaku narimasu.