Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
HAI
yes
SUMIMASEN
EXCUSE ME
HAJIME
BEGIN
ARRIVE
TSUKIMASU
COME
KIMASU
EAT
TABEMASU
ENTER
HAIRIMASU
GO
IKIMASU
KNOW
SHIRIMASU
LISTEN
KIKIMASU
MEET
AIMASU
READ
YOMIMASU
SAY
IIMASU
SEND
OKURIMASU
STOP
OKURIMASU