Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Give (normal)
agemasu ageru agenai
To Be
imasu iru inai
Put In
iremasu ireru irenai
Sit/Put/Place/Cover/Put On
kakemasu kakeru kakenai
Wear
kimasu kiru kinai
Receive (for yourself)
kuremasu kureru kurenai
See/look
mimasu miru minai
Show (me)
misemasu miseru misenai
Sleep
nemasu neru nenai
Wake Up
okimasu okiru okinai
Give (formal)
sashiagemasu sashiageru

sashiagenai
Eat
tabemaus taberu tabenai
Bring/Take
tsuremasu tsureru tsurenai
Work for
tsutomemasu tsutemeru

tsutomenai
Fall (rain/snow)
furimasu furu furanai
Enter
hairimasu hairu hairanai
Return
kaerimasu kaeru kaeranai
End/Finish
owarimasu owaru owaranai
Know
shirimasu shiru shiranai
Take / Get / Pick up
torimasu toru toranai
Sell
urimasu uru uranai
Understand
wakarimasu wakaru

wakaranai
Give (to an inferior)
yarimasu yaru yaranai
Meet
aimasu au awanai