Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Anata no namae wa nan desu ka?
Watashi no namae Kristian desu.
What is your name?
Anata no kaisha wa doko / dochira desu ka?
Watashi no kaisha wa Hammersmith desu.
Where is your company?
Anata no tokei wa ikura desu ka?
Yon sen go hyaku en desu
4500 yen.
How much is your watch?
Anata no uchi wa Ealing Broadway desu ka, South Ealing desu ka?
Watashi no uchi wa Ealing Broadway desu.
Where is your home?
Ima nan ji desu ka?
Ima gogo roku ji go ju go fun desu. 6.55pm.
What time is it now?
Ka yobi nan ji kara nan ji made Nihongo benkyoshimasu ka?
Gogo shichi ji kara ku ji made Nihongo benkyoshimasu.
From what time do you study Japanese on a Tuesday?
Ashita dochira e ikimasu ka?
Ashita eki e ikimasu.
Where are you going tomorrow?
Doko e kaerimashita ka?
Aberpennar e kaerimashita.
Where do you come from?
Kyonen dare to eigan e ikimashita ka?
Kyonen tomodatchi to eigan e ikimashita.
With whom did you go to the cinema last year?
Anata no tanjyobi wa nan desu ka?
Watashi no tanyjyobi wa shichi gatsu ju yok-ka desu.
When is your birthday?