Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
line 1.
watashi wa hunter de,
kazoku o shoukai shimasu
introduction
line 2.
roku nin kazoku desu.
peeps in family
line 3.
watashi no haha no namae wa jodi de
san jyu sai desu.
mom introduction.
line 4.
watashi no chichi no namae wa ken de,
go jyu sai de, chotto futotte desu.
dad introduction
line 5.
otouto ga futari ite, chotta hen desu.
brothers intoduction.
line 6.
ojiisan to obaasan ga nakunarimashita.
grandparents.
line 7.
watashi no kazoku wa omoshiroi desu.
family description.
line 8.
watashi to kazoku wa potorando
ni sunde imasu.
where me and my family live.
line 9.
chichi wa mae no otosan to
kodomo futari imasu.
my dads kids.
line 10.
watashi to otouto hitori wa
gakkou ni kayotte imasu.
me and my brother...
line 11.
kazoku wa okashikute, tanoshii desu.
my family is...
line 12.
mama kazoku ga imasen.
i dont have step family.
line 13.
itoko wa shizukade, atama
ga ii desu.
my cousin...
line 14.
kaishya ni tsumomete iru chichi
wa houken desu.
my dad works for...
line 15.
kare no shigoto wa houken de
kaishya wa jeffuson pilot desu.
jefferson pilot.