Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
It's pretty far, so let's hurry.
Kanari toui kara isogimashou.
Because the trade show is so far away I decided not to go.
Toreedo shou ga toui kara, ikanai koto ni shimashita.
Since they are not human beings, it would be difficult (for them to perform well).
Ningen ja nai kara, sore wa muri deshou.
Since the hall is a beautiful place, everyone goes there.
Kirei na kaijou da kara, minna ikimasu.
Because I like sake, I end up drinking too much sometimes.
Osake ga suki desu kara, tokidoki nomisugite shimaimasu.
Since I'm going to the bookstore, I'll buy a book for you.
Honya san ni ikimasu kara, hon o katte agemasu.
I have a right to stay out late once in a while.
Ii ja nai ka, tamano koto nanda kara.
I'm going to stay home today, because I don't feel very good.
Kyou wa yasumimasu, chotto kibun ga warui kara.
Ah, that hotel is very nice, you know. It's a little expensive, because it's close to everything.
Ah, ano hoteru wa benri de ii desu ne. Chotto takai desu ga, nani demo chikai desu kar.
Since it's late and not safe, I'll give you a ride home ("I will send you").
Mou osoi shi, abunai kara, okurimashou. Douzo ushiro ni notte kudasai.
Since I just got to Tokyo, it's all still very strange.
Toukyou ni tsuita bakari desu kara; mada mezurashii koto bakari desu.
It'll probably rain today, so I'm going to buy an umbrella.
Kyou tabun ame ga furu kara, kasa o kaimasu.
The two went straight to bed because it was late.
Futari wa osokatta kara sugu nemashita.
The room was quiet, so I slept well.
Heya ga shizuka datta kara, watashi wa yoku nemashita.
Jill came, so we drank tea together.
Jiru san ga kimashita kara, issho ni ocha o nomimashita.
Now is the flower viewing season, so there must be a lot of people there.
Ima wa hanami no kisetsu desu kara, hito ga ooi deshou.
I haven't studied Chinese, so I don't understand it.
Chuugokugo wa naraimasen deshita kara, wakarimasen.
Since I don't like going for a walk, I will stay home.
Sanpo wa suki ja arimasen kara, uchi ni imasu.
I won't be busy tomorrow, so come and visit me.
Ashita wa hima desu kara, asobi ni kite kudasai.
There was no time so didn't go to party.
Jikan ga nakatta kara paatii ni ikimasen deshita.
The present came because he's a friend.
Tomodachi da kara okurimono ga kita.
Today is Saturday, so the hospital is (only open) until 12:00.
Kyou wa doyoubi desu kara, byouin wa juuniji made desu.
I'm a doctor, so I'm very busy.
Isha desu kara, totemo isogashii.