Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ICHI, ITSU, hito-, hito(tsu), one
NI, futa(tsu), two
SAN, mi-, mit(tsu), three
SHI, yon, yo-, yot(tsu), yo(tsu), four
GO, itsu(tsu), five
ROKU, mut(tsu), mu(tsu), six
SHICHI, nana(tsu), nana, seven
HACHI, yat(tsu) ya(tsu), eight
KYUU, KU, kokono(tsu), nine
JUU, tou, ten
HYAKU, hundred
SEN, chi, thousand
NICHI, JITSU; hi, day, sun; ~ka, suffix for counting days
GETSU, GATSU; tsuki, month, moon
KA; hi, fire
SUI; mizu, water
BOKU, MOKU; ki, tree, wood
KIN, gold; KON gold; kane, money
DO, TO; tsuchi, earth, soil
NEN; toshi, year