Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/89

Click to flip

89 Cards in this Set

 • Front
 • Back
weekend
shūmatsu
do
shimasu
kabuki
kabuki
see
mimasu
breakfast
asa-gohan
lunch
hiru-gohan
dinner
ban-gohan
coffee
kōhī
tea
kōcha
green tea
ocha
sake
sake
soup
sūpu
milk
miruku
juice
jūsu
sandwich
sandoitchi
salad
sarada
eat
tabemasu
drink
nomimasu
buy
kaimasu
read
yomimasu
see
mimasu
play tennis
tenisu o shimasu
study
benkyō o shimasu
shop
kaimono o shimasu
work
shigoto o shimasu
every day
mainichi
every morning
maiasa
every evening
maiban
every week
maishū
jog
jogingu o shimasu
music
ongaku
steak
sutēki
bar
library
toshokan
gym/fitness club
supōtsu kurabu
sports
supōtsu
club
kurabu
dog
inu
vegetable juice
yasai-jūsu
vegetable
yasai
other person's wife
okusan
go for a walk
sampo o shimasu
play golf
gorufu o shimasu
tennis court
tenisu kōto
humble form of desu
de gozaimasu
reservation
yoyaku
understood
wakarimashita
understand
wakarimasu
(polite) name
o namae
over there
asoko
convenience store
konbini
taxi stand
takushī noriba
bus terminal
basu noriba
police box
kōban
bookstore
hon-ya
hospital
byōin
bakery
pan-ya
bread
pan
liquor store
saka-ya
drugstore
kusuri-ya
medicine
kusuri
eraser
keshigomu
pencil
empitsu
stapler
hotchikisu
scissors
hasami
scotch tape
sero tēpu
file
fairu
one person
hitori
two people
futari
three people
san nin
four people
yon nin
five people
go nin
how many people
nan nin
a lot, many
takusan
boy
otoko no ko
child (suffix)
ko
girl
onna no ko
how many (small obj)
ikutsu
how many (flat obj)
nan mai
how many (long, thin obj)
nan bon
here
koko
garden
niwa
conference room
kaigishitsu
cart (luggage)
kāto
check in counter
chekkuin kauntā
bus stop
basu tei
entrance
iriguichi
about what time
nan-ji goro
about
goro