Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/94

Click to flip

94 Cards in this Set

 • Front
 • Back
arubaito
part-time job
kaimono
shopping
kurasu
class
anata
you
inu
dog
omiyage
souveneir
kodomo
child
gohan
rice; meal
shashin
picture; photograph
tsukue
desk
tegami
letter
neko
cat
pan
bread
hito
person
otera
temple
kouen
park
suupaa
supermarket
depaato
department store
basutei
bus stop
byouin
hospital
hoteru
hotel
honya
bookstore
machi
town; city
resutoran
restaurant
kinou
yesterday
sakki
a little while ago
~jikan
hour
ichijikan
one hour
sanshuu
last week
toki (~no)
when...; at the time of...
getsuyoubi
Monday
kayoubi
Tuesday
Suiyoubi
wednesday
mokuyoubi
Thursday
kinyoubi
Friday
au
to meet; to see (person ni ~)
aru (~ga)
there is ...
kau (~o)
to buy
kaku
to write (person ni thing o)
toru
to take (pictures)
matsu (~o)
to wait
wakare (~ga)
to understand
iru
(a person) is in ...; stays at ... (place ni)
~gurai
about (approximate measurement)
gomennasai
I'm sorry.
dakara
so; therefore
takusan
many; a lot
~to
together with (a person)
doushite
why
hitoride
alone
moshimoshi
Hello? (used on phone)
migi (~no)
right
hidari (~no)
left
mae (~no)
front
ushiro (~no)
back
naka (~no)
inside
ue (~no)
on
shita (~no)
under
soba (~no)
near
tonari (~no)
next
aida (A to B no)
between
soko
there
koko
here
terube ga arimasen.
I don't have a TV.
Jikan ga arimasu ka.
Do you have time?
Kayoubi ni tesuto ga arimasu.
There will be a test on Tuesday.
Ashita wa nihongo no kurasu ga arimasen.
There will be no Japanese class tomorrow.
Makudonarodo wa asoko desu.
McDonald's is over there.
Makudonarodo wa soko desu.
McDonald's is right there near you.
Makudonarodo wa koko desu.
McDonald's is right here.
Makudonarodo wa ano depaato no mae desu.
McDonald's is in front of that department store.
Kinkou wa toshokan no tonari desu.
The bank is next to the library.
Kasa wa teebura no shita desu.
The umbrella is under the table.
Resutoran wa depaato to byouin no aida desu.
The restaurant is between the department store and the hospital.
Watashi wa haagendattsu no mae de meariisan o machimashita.
I waited for Mary in front of the Haagen-Dazs place.
Meariisan wa kuji goro uchi ni kaerimashita.
Mary returned home at about nine.
Watashi wa kinou nihongo o benkyoushimasendeshita.
I did not study Japanese yesterday.
Yamashitasensei wa touzai daigaku no gakusei deshita.
Mr. Yamashita was a student at Tozai University.
Are wa nihon no eiga jaarimasendeshita.
That was not a Japanese movie.
Watashi wa kyouto de shashin takusan torimashita.
I took many pictures in Kyoto.
Yasai o takusan tabemashita.
I ate a lot of vegetables.
Meariisan wa soko de takeshisan o ichijikan machimashita.
Mary waited for Takeshi there for an hour.
Watashi wa kinou nihongo o sanjikan gurai benkyoushimashita.
I studied Japanese for about three hours yesterday.
Nihongo to eigo o hanashimasu.
I speak Japanese and English.
Kyouto to Oosaka ni ikimashita.
I went to Kyoto and Osaka.
Meariisan wa Suusan to kankoku ni ikimasu.
Mary will go to Korea with Sue.
Watashi wa kinou kyouto ni ikimashita.
I went to Kyoto yesterday.
Yamashitasensei mo kinou kyouto ni ikimashita.
Professor Yamashita went to Kyoto yesterday, too.
Meariisan wa kutsu o kaimashita.
Mary bought shoes.
Meariisan wa kaban mo kaimashita.
Mary bought a bag, too.
Watashi wa sanshuu kyouto ni ikimashita.
I went to Kyoto last week.
Oosaka ni mo ikimashita.
I went to Osaka, too.
Robaatosan wa doyoubi ni paateii ni ikimashita.
Robert went to a party on Saturday.
Nichiyoubi ni mo paateii ni ikimashita.
He went to a party on Sunday, too.