Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Memory
Kioku,omoide,kiokuryoku
Miss (not hit)
Hazusu
Miss out on
...o Nogasu
Giggle
Kusukusu warau/warai
Nail (finger)
Tsume
With
to
Careful (cautious)
Chuibukai
Careful (thorough)
nen 'iri' (na)
(Be) Careful
ki o tsukete
If
Moshimo...naraba
If (whether or not)
Kadoka
Wish
Nozomi
Last (Relationship)
Tsuzuku
Forever
Eikyu ni
World
Sekai
Snuggle (up to)
...ni yorisou...
Slut
darashinai onna
Thrust
tsuyoku osu
Remember
omoidasu, Oboete
Together
Issho ni
Together (at the same time)
douji ni
Gay
Homo
Forbid
Kinjiru
Jelous
shittobukai (be ~ of) ...o urayamashiku omou...
light- headed
atama ga furafura suru
Affair
Jouji
Have an affair with
...to uwaki suru...
Prank
Itazura
Irresponsible
Musekinen (na)
Pretty
Kirei,kanari
Pretty (child,doll)
kawairashii
Who
dare
always
itsumo
(to go) across
wataru
building
kensetsu, birudingu,tatemono
take time
kakaru
hand bag
handobaggu
family
kazoku
price
gaps
distance
kyori, touku ni
almost
hotondo,ayauku
to go (back)
madoru
(to) Cross
wataru
Building
birudingu, Kensetsu, tatemono
To take time
kakaru
Vague
Aimai
Behaviour
koudou
Confuse
Konran saseru
Confuse X with Y
X to Y o kondou suru