Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back
cine e primordial
la gestaltism ? si cine secundara

comparativ ( antagonic) cu ..cine?
intregul primordial


asociationismul la care partea e primordiala
cine se opune complet asociationismului ?
asociationismul se opune completgestaltismului

la asociationism
partea e primordiala si intregul secundar
invers deit la gestaltism
ce insemna gestalt ?
structura forma configuratie
de ce s-au ocupat gestaltistii
de perceptie
cum se ajunge de la parte la intreg
in asociationism
prin asociere( asociationism ) de parti
ex de asociere de parti care dau un intreg
mai multe senzatii asociate dau o reprezentare
mai multe R dau un concept
mai multe concepte dau o judecata gindire (rationament?)
drumul cui ...
e la asociationisti
de la Parte ..la Intreg ?
si drumul cui la gestaltisti
de la INtreg..la Parte
drumul Cunoasterii
ce sint asociationismul ,
gestaltismul,psihanaliza ,
umanismul ,
psih transpersonala ,psih cognitiva
si ce inseamna ( explicatie) al ..
Paradigma

viziune coerenta despre om
pe ce curent filozofic
s-a sprijinit asociationismul ?
pe empirism
care -i prima paradigma ?
asociationismul
cite
legi gestaltiste
ne-a zis doamna la perceptie
5sau 6
care
pabom
1pregnantei
2proximitatii
3asemanarii
4bunei continuitati
5ocluziunii( inchiderii)
6montajului