Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
invatarea isi gaseste finalitate reala doar daca
determina schimbari ..
comportamentale
cu rol adaptativ

( numai daca produce dezvoltare)
invatarea -
proces organizat
menit sa asigure :..ce ( cite)
-receptarea informatii
-interiorizarea
-acumularea sub forma experientei
veriga de legatura intre invatare si dezvoltare
achizitia( insusirea inform)
invatare-dezvoltare
intre ele ( se stabilesc)exista ....ce?
-inter_dependente complexe
-conditionare reciproca
-deosebiri
sursa dezvoltarii este ..

ce fel de sursa a dezvoltarii este ?
invatarea

fundamentala
achizitia sau ..
este .. in urma caruia
insusirea
un proces
achizitia este un proes in urma cauria ..
reprezentari notiuni norme
trec din
starea initiala ( situatii problematice externe)
intr-o stare interna de
cunsotinte capacitati atitudini
cind individul invata ceva ?
cind..
cind transforma intr-un
bun intern ,instrument pe care-l poate folosi
acel 'ceva'
prin invatare se acumuleaza
elemente
necesare progresului
invatarea determina ..
schimbarea comportamentului
progresiva
laturile invatarii
care ,cite
-informationala stiu ceva
-operationala
( pot ceva cu ce stiu ) intrebuintarea informatiei achiz
invatarea e ....
asimilare activa de
informatii
modalitati de operare
invatarea asimilara activa de inform si modalitati de operare cu ele avind ..
ca efect formarea unor
noi comportamente si deprinderi