Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Väntar
wait
Springer
run
Spelar
play
Sover
sleep
Pratar
talk
Lyssnar
listen
Tyvärr
unfortunately
Ett Barn
child
Förlåt
sorry
sjuk
sick
hemma
at home
länder
countries
släktingar
relatives
En timme
one hour
kvart
quarter
En förmiddag
before noon
för
for
första
first
andra
second
lördag
saturday
vad
what
bra
good
härligt
wonderful
vackert
beautiful
vi ses
see you
Tack det samma
thanks and same to you
then
då var jag 15 år---I was 15 years old then
redan då---even then
just då---at that time
hos
at
han är på besök hos sin syster---he's visiting his sister
vad ser du hos honom?---what do you see in him?
det gör inget
it does not matter, its okay
föräldrar
parents
ett syskon
a sibling
hon
she
hennes
she
dina
yours
är det här din bok?---is this your book?
Vem
who
Över
past
När
when /in questions/
när kommer tåget?---when is the train due?
börjar
start
går
go
tid
time
en kväll
an evening
en vecka
a week
en helg
a weekend
ett år
a year
som
as

but in comparisons also
ditt
your
vad är det
what is it
en månad
a month
vilken
which
varit
been
tittar
watch
kör
drive
köper
buy
de
they
ni
you


yall
Vi
we
Det
it
det regnar---it is raining
det var jag som gjorde det---it was I who did it
Den
the, that

in the case of adjective (+ noun)
den röda bilen---the red automobile
de små barnen---the little children
det bästa jag vet---the nicest thing I know
han
he
du
you