Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
(过)
guo
(partícula després del verb per indicar experiència passada)
中国城
Zhöngguóchéng
Chinatown
chéng
poble, ciutat
地图
dìtú
mapa
闭着
bìzhe
tancat
tancar
眼睛
yânjïng
ull
cóng
des de
一直
yìzhí
recte, seguit, continu
wàng
cap a, en direcció a
nán
sud
guò
passar, travessar
路口
lùkôu
intersecció
西
oest
一... 就...
yï... jiù...
tan aviat com..., aleshores...
guâi
girar
äi
(expressió per sorpresa o decepció)
döng
est
bêi
nord
qián
davant, cap endavant
红绿灯
hóngl`vdëng
semàfor
dëng
llum
yòu
dreta
不对
búduì
incorrecte, erroni
duì
correcte
单行道
dänxíngdào
carrer de sentit únic
dän
un, únic, senar
xíng
caminar, anar
zuô
esquerra
前面
qiánmian
endavant, davant de
miàn
(emprat per formar un nom de localització)
日文
Rìwén
llengua japonesa
东京
Döngjïng
Tòquio
jïng
capital (d'un país)