Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
jiè
demanar en préstec
pán
(clas. coses enrotllades planes o que s'assemblen a un plat o planxa)
录音带
lùyïndài
cassette
职员
zhíyuán
treballador, empleat
(prep. per indicar com una cosa o persona està disposada, afectada, etc)
学生证
xuéshengzhèng
carnet d'estudiant
liú
deixar, colocar, posar
语言
yûyàn
llengua, idioma
实验室
shíyànshì
laboratori
实验
shíyàn
experiment
楼下
lóuxià
a baix, el pis de baix (d'un edifici, d'unes escales)
zài
llavors i només llavors
huán
tornar
wàng
oblidar
dài
portar
其他的
qítä de
altre, altres
证件
zhèngjiàn
identificació, document d'identitat
信用卡
xìnyòngkâ
targeta de crèdit
信用
xìnyòng
formalitat, honradesa, crèdit
卡(片)
kâ (piàn)
targeta
开道
käidào
obert fins a...
käi
obrir
关门
guänmén
tancar la porta
guän
tancar
mén
porta
shèng
restar, quedar
钟头
zhöngtóu
hora
可能
kênéng
potser
来不及
láibují
no hi ha prou temps (de fer quelcom)