Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/303

Click to flip

303 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
ก็
[ gɔ̂ɔ ]

also
None
กระเป๋า
[ grà bpǎo ]

bag
None
หนังสือ
[ nǎŋ sʉ̌ʉ ]

book
None
ขอโทษ
[ kɔ̌ɔ tôot ]

Excuse me
None
สวัสดี
[ sà wàt dii ]

Good day.
None
สบายดีไหม / สบายดีหรือ
[ sà baai dii mái / sà baai dii rʉ̌ʉ ]

How are you?
None
ไม่เข้าใจ
[ mâi kâo jai ]

I don't understand
None
เข้าใจ
[ kâo jai ]

I understand
None
ดิฉัน / ฉัน
[ dì chǎn / chǎn ]

I, me (female speaker)
None
ผม
[ pǒm ]

I, me (male speaker)
None
ไม่เป็นไร
[ mâi bpen rai ]

it doesn't matter
None
แผนที่
[ pɛ̌ɛn tîi ]

map
None
ชื่อ
[ chʉ̂ʉ ]

name
None
หนังสือพิมพ์
[ nǎŋ sʉ̌ʉ pim ]

newspaper
None
ยินดีที่ได้รู้จัก
[ yin dii tîi dâai rúu jàk ]

Nice to meet you
None
ไม่
[ mâi ]

no, not
None
สมุด
[ sà mùt ]

notebook
None
หรือ / รึ
[ rʉ̌ʉ / rʉ́ ]

or
None
ปากกา
[ bpàak gaa ]

pen
None
ดินสอ
[ din sɔ̌ɔ ]

pencil
None
ค่ะ / คะ
[ kâ / ká ]

polite particle (female speaker)
None
ครับ
[ kráp ]

polite particle (male speaker)
None
ไหม
[ mái ]

question particle
None
ใช่ไหม
[ châi mái ]

right?
None
เช่นกัน
[ chên gan ]

Same here.
None
ขอบคุณ
[ kɔ̀ɔp kun ]

Thank you.
None
โน่น
[ nôon ]

that (further away)
None
นั่น
[ nân ]

that
None
นี่
[ nîi ]

this
None
สบายดี
[ sà baai dii ]

to be fine
None
เข้าใจไหม
[ kâo jai mái ]

Understand?
None
นาฬิกา
[ naa lí gaa ]

watch, clock
None
อะไร
[ à rai ]

what
None
หล่ะ
[ là ]

What about ...?
None
ใช่
[ châi ]

yes
None
คุณ
[ kun ]

you
None
ประเทศอเมริกา
[ bprà têet à mee rí gaa ]

America
None
คนอเมริกา
[ kon à mee rí gaa ]

American
None
กับ
[ gàp ]

and, with
None
ที่
[ tîi ]

at
None
บาท
[ bàat ]

baht
None
ห้องน้ำ
[ hɔ̂ŋ náam ]

bathroom
None
ห้องนอน
[ hɔ̂ŋ nɔɔn ]

bedroom
None
ระหว่าง
[ rá wàaŋ ]

between
None
เก้าอี้
[ gâo îi ]

chair
None
ถูก
[ tùuk ]

cheap
None
ประเทศจีน
[ bprà têet jiin ]

China
None
คนจีน
[ kon jiin ]

Chinese
None
ประเทศ
[ bprà têet ]

country
None
ดิก / พจนานุกรม
[ dìk / pót jà naa nú grom ]

dictionary
None
ยาก
[ yâak ]

difficult
None
ดอล / ดอลลาร์
[ dɔn / dɔn lâa ]

dollar
None
ง่าย
[ ŋâai ]

easy
None
ประเทศอังกฤษ
[ bprà têet aŋ grìt ]

England
None
ภาษาอังกฤษ
[ paa sǎa aŋ grìt ]

English language
None
คนอังกฤษ
[ kon aŋ grìt ]

Englishman
None
แพง
[ pɛɛŋ ]

expensive
None
แว่นตา
[ wɛ̂n dtaa ]

eye-glasses
None
คนฝรั่งเศส
[ kon fà ràŋ sèet ]

Frenchman
None
เขา
[ káo ]

he, she, him, her
None
บ้าน
[ bâan ]

house
None
กี่
[ gìi ]

how many
None
เท่าไหร่
[ tâo rài ]

how much
None
ใน
[ nai ]

in
None
มัน
[ man ]

it
None
ประเทศญี่ปุ่น
[ bprà têet yîi bpùn ]

Japan
None
คนญี่ปุ่น
[ kon yîi bpùn ]

Japanese
None
คนเกาหลี
[ kon gao lǐi ]

Korean
None
ภาษา
[ paa sǎa ]

language
None
คนลาว
[ kon laao ]

Laotian
None
ซ้าย
[ sáai ]

left
None
เงิน
[ ŋən ]

money
None
ไม่ได้
[ mâi dâai ]

not
None
บน
[ bon ]

on
None
ที่นี่
[ tîi nîi ]

(over) here
None
ที่โน่น
[ tîi nôon ]

(over) there (further)
None
ที่นั่น
[ tîi nân ]

(over) there
None
กระดาษ
[ grà dàat ]

paper
None
คน
[ kon ]

person
None
รูป / รูปภาพ
[ rûup / rûup pâap ]

picture
None
ขวา
[ kwǎa ]

right
None
ห้อง
[ hɔ̂ŋ ]

room
None
โต๊ะ
[ dtó ]

table
None
โทรศัพท์
[ too rá sàp ]

telephone
None
โทรทัศน์ / ทีวี
[ too rá tát / tii wii ]

television
None
คนไทย
[ kon tai ]

Thai
None
ภาษาไทย
[ paa sǎa tai ]

Thai language
None
ประเทศไทย / เมืองไทย
[ bprà têet tai / mʉaŋ tai ]

Thailand
None
โน้น
[ nóon ]

that (further away)
None
นั้น
[ nán ]

that
None
อันโน้น
[ an nóon ]

that one (further away)
None
อันนั้น
[ an nán ]

that one
None
พวกเขา
[ pûak káo ]

they, them
None
นี้
[ níi ]

this
None
อันนี้
[ an níi ]

this one
None
เป็น
[ bpen ]

to be something
None
อยู่
[ yùu ]

to be somewhere (live, stay)
None
เอา
[ ao ]

to get, take, want
None
เมือง
[ mʉaŋ ]

town, city
None
ใต้
[ dtâai ]

under
None
คนขาย
[ kon kǎai ]

vendor
None
มาก
[ mâak ]

very, many
None
ทาง
[ taaŋ ]

way
None
เรา / พวกเรา
[ rao / pûak rao ]

we, us
None
ที่ไหน
[ tîi nǎi ]

where
None
อันไหน
[ an nǎi ]

which one
None
เยน
[ yeen ]

yen
None
นิดหน่อย
[ nít nɔ̀i ]

(a) little
None
สนามบิน
[ sà nǎam bin ]

airport
None
ธนาคาร
[ tá naa kaan ]

bank
None
เบียร์
[ bia ]

beer
None
สีดำ
[ sǐi dam ]

black
None
อาหารเช้า
[ aa hǎan cháao ]

breakfast
None
สีน้ำตาล
[ sǐi náam dtaan ]

brown
None
แต่
[ dtɛ̀ɛ ]

but
None
ได้
[ dâai ]

can
None
รถ / รถยนต์
[ rót / rót yon ]

car
None
อาหารจีน
[ aa hǎan jiin ]

Chinese food
None
โบสถ์
[ bòot ]

church
None
กาแฟ
[ gaa fɛɛ ]

coffee
None
สี
[ sǐi ]

color
None
สีน้ำเงิน
[ sǐi náam ŋən ]

dark blue
None
ของหวาน
[ kɔ̌ɔŋ wǎan ]

dessert
None
ข้าวเย็น / อาหารเย็น
[ kâao yen / aa hǎan yen ]

dinner
None
โรงงาน
[ rooŋ ŋaan ]

factory
None
อาหาร
[ aa hǎan ]

food
None
เก่ง
[ gèŋ ]

good at
None
สีเขียว
[ sǐi kǐao ]

green
None
สีเทา
[ sǐi tao ]

grey
None
โรงพยาบาล
[ rooŋ pá yaa baan ]

hospital
None
โรงแรม
[ rooŋ rɛɛm ]

hotel
None
น้ำแข็ง
[ náam kɛ̌ŋ ]

ice
None
อาหารญี่ปุ่น
[ aa hǎan yîi bpùn ]

Japanese food
None
สีฟ้า
[ sǐi fáa ]

light blue
None
ข้าวเที่ยง / อาหารเที่ยง
[ kâao tîaŋ / aa hǎan tîaŋ ]

lunch
None
ตลาด
[ dtà làat ]

market
None
โรงหนัง
[ rooŋ nǎŋ ]

movie theater
None
บะหมี่ / ก๋วยเตี๋ยว
[ bà mìi / gúai dtǐao ]

noodles
None
ไม่
[ mâi ]

not
None
อีกที
[ ìik tii ]

one more time
None
สีส้ม
[ sǐi sôm ]

orange
None
น้ำส้ม
[ náam sôm ]

orange juice
None
สีชมพู
[ sǐi chom puu ]

pink
None
ไปรษณีย์
[ bprai sà nii ]

post office
None
สีม่วง
[ sǐi mûaŋ ]

purple
None
เร็ว
[ reo ]

quick, fast
None
เร็ว ๆ
[ reo reo ]

quickly, fast
None
สีแดง
[ sǐi dɛɛŋ ]

red
None
ร้านอาหาร
[ ráan aa hǎan ]

restaurant
None
ข้าว
[ kâao ]

rice
None
โรงเรียน
[ rooŋ rian ]

school
None
ช้า
[ cháa ]

slow
None
ช้าๆ
[ cháa cháa ]

slowly
None
ขนม
[ kà nǒm ]

snack
None
ชา
[ chaa ]

tea
None
วัด
[ wát ]

temple
None
อาหารไทย
[ aa hǎan tai ]

Thai food
None
มา
[ maa ]

to come
None
ทำ
[ tam ]

to do, to make
None
ดื่ม
[ dʉ̀ʉm ]

to drink
None
กิน / ทาน
[ gin / taan ]

to eat
None
ไป
[ bpai ]

to go
None
กินข้าว / ทานข้าว
[ gin kâao / taan kâao ]

to have a meal
None
ชอบ
[ chɔ̂ɔp ]

to like
None
อ่าน
[ àan ]

to read
None
นอน
[ nɔɔn ]

to sleep
None
พูด
[ pûut ]

to speak
None
เรียน
[ rian ]

to study
None
สอน
[ sɔ̌ɔn ]

to teach
None
ตื่น / ตื่นนอน
[ dtʉ̀ʉn / dtʉ̀ʉn nɔɔn ]

to wake up
None
ดู
[ duu ]

to watch
None
ทำงาน
[ tam ŋaan ]

to work
None
เขียน
[ kǐan ]

to write
None
มหาวิทยาลัย
[ má hǎa wít tá yaa lai ]

university
None
น้ำ
[ náam ]

water
None
อาหารฝรั่ง
[ aa hǎan fà ràŋ ]

western food
None
สีขาว
[ sǐi kǎao ]

white
None
จะ
[ jà ]

will
None
สีเหลือง
[ sǐi lʉ̌aŋ ]

yellow
None
ประมาณ
[ bprà maan ]

about
None
หลัง
[ lǎŋ ]

after
None
เกือบ
[ gʉ̀ap ]

almost
None
แล้ว
[ lɛ́ɛo ]

already
None
ตอน
[ dtɔɔn ]

at
None
ตอนค่ำ
[ dtɔɔn kâm ]

at night
None
ตอนเที่ยง
[ dtɔɔn tîaŋ ]

at noon
None
ก่อน
[ gɔ̀ɔn ]

before
None
ตรง
[ dtroŋ ]

exactly
None
เร็ว
[ reo ]

fast, early
None
อีกห้านาที
[ ìik hâa naa tii ]

five more minutes
None
จาก / ตั้งแต่
[ jàak / dtâŋ dtɛ̀ɛ ]

from
None
ครึ่ง
[ krʉ̂ŋ ]

half
None
ชั่วโมง
[ chûa mooŋ ]

hour
None
ตอนบ่าย
[ dtɔɔn bàai ]

in the afternoon
None
ตอนเย็น
[ dtɔɔn yen ]

in the evening
None
ตอนเช้า
[ dtɔɔn cháao ]

in the morning
None
เมื่อกี้นี้
[ mʉ̂a gîi níi ]

just now
None
สาย
[ sǎai ]

late
None
ตอนดึก
[ dtɔɔn dʉ̀k ]

late at night
None
ตอนสาย
[ dtɔɔn sǎai ]

late morning
None
นาที
[ naa tii ]

minute
None
อีก
[ ìik ]

more, again
None
ตอนนี้ / เดี๋ยวนี้
[ dtɔɔn níi / dǐao níi ]

now
None
กว่า
[ gwàa ]

past
None
วินาที
[ wí naa tii ]

second
None
เวลา
[ wee laa ]

time
None
ถึง
[ tʉ̌ŋ ]

to, until
None
กี่โมงแล้ว
[ gìi mooŋ lɛ́ɛo ]

What time is it?
None
เวลาเท่าไหร่
[ wee laa tâo rài ]

What time is it?
None
เมื่อไหร่
[ mʉ̂a rài ]

when
None
กับ
[ gàp ]

and, together with
None
เมษายน
[ mee sǎa yon ]

April
None
สิงหาคม
[ sǐŋ hǎa kom ]

August
None
ยุ่ง
[ yûŋ ]

busy
None
คนเดียว
[ kon diao ]

by oneself
None
วัน
[ wan ]

day
None
ธันวาคม
[ tan waa kom ]

December
None
แต่เช้า
[ dtɛ̀ɛ cháao ]

early morning
None
เย็น
[ yen ]

evening
None
ทุก
[ túk ]

every
None
ทุกวัน
[ túk wan ]

every day
None
ทุกเย็น
[ túk yen ]

every evening
None
ทุกเดือน
[ túk dʉan ]

every month
None
ทุกเช้า
[ túk cháao ]

every morning
None
ทุกคืน
[ túk kʉʉn ]

every night
None
ทุกอาทิตย์
[ túk aa tít ]

every week
None
ทุกปี
[ túk bpii ]

every year
None
กุมภาพันธ์
[ gum paa pan ]

February
None
วันศุกร์
[ wan sùk ]

Friday
None
เพื่อน
[ pʉ̂an ]

friend
None
มีนัด
[ mii nát ]

have a date, appointment
None
ฮัลโหล
[ han lǒo ]

hello (on the phone)
None
วันหยุด
[ wan yùt ]

holiday
None
มกราคม
[ má gà raa kom ]

January
None
กรกฎาคม
[ gà rá gà daa kom ]

July
None
มิถุนายน
[ mí tù naa yon ]

June
None
เดือนที่แล้ว
[ dʉan tîi lɛ́ɛo ]

last month
None
เมื่อคืนนี้
[ mʉ̂a kʉʉn níi ]

last night
None
อาทิตย์ก่อน / อาทิตย์ที่แล้ว
[ aa tít gɔ̀ɔn / aa tít tîi lɛ́ɛo ]

last week
None
ปีที่แล้ว
[ bpii tîi lɛ́ɛo ]

last year
None
ดึก
[ dʉ̀k ]

late at night
None
แฟน
[ fɛɛn ]

loved one
None
มีนาคม
[ mii naa kom ]

March
None
พฤษภาคม
[ prʉ́t sà paa kom ]

May
None
วันจันทร์
[ wan jan ]

Monday
None
เดือน
[ dʉan ]

month
None
เช้า
[ cháao ]

morning
None
ต้อง
[ dtɔ̂ŋ ]

must
None
เดือนหน้า
[ dʉan nâa ]

next month
None
อาทิตย์หน้า
[ aa tít nâa ]

next week
None
ปีหน้า
[ bpii nâa ]

next year
None
คืน
[ kʉʉn ]

night
None
พฤศจิกายน
[ prʉ́t sà jì gaa yon ]

November
None
โอเค
[ oo kee ]

O.K.
None
ตุลาคม
[ dtù laa kom ]

October
None
วันเสาร์
[ wan sǎo ]

Saturday
None
เจอกัน
[ jəə gan ]

see you
None
กันยายน
[ gan yaa yon ]

September
None
วันอาทิตย์
[ wan aa tít ]

Sunday
None
เย็นวันอาทิตย์
[ yen wan aa tít ]

Sunday evening
None
เช้าวันอาทิตย์
[ cháao wan aa tít ]

Sunday morning
None
คืนวันอาทิตย์
[ kʉʉn wan aa tít ]

Sunday night
None
เย็นนี้
[ yen níi ]

this evening
None
เดือนนี้
[ dʉan níi ]

this month
None
(เมื่อ)เช้านี้
[ (mʉ̂a) cháao níi ]

this morning
None
อาทิตย์นี้
[ aa tít níi ]

this week
None
ปีนี้
[ bpii níi ]

this year
None
สามวันก่อน / สามวันที่แล้ว
[ sǎam wan gɔ̀ɔn / sǎam wan tîi lɛ́ɛo ]

three days ago
None
อีกสามวัน
[ ìik sǎam wan ]

three days from now
None
สามเดือนก่อน / สามเดือนที่แล้ว
[ sǎam dʉan gɔ̀ɔn / sǎam dʉan tîi lɛ́ɛo ]

three months ago
None
อีกสามเดือน
[ ìik sǎam dʉan ]

three months from now
None
สามอาทิตย์ก่อน / สามอาทิตย์ที่แล้ว
[ sǎam aa tít gɔ̀ɔn / sǎam aa tít tîi lɛ́ɛo ]

three weeks ago
None
อีกสามอาทิตย์
[ ìik sǎam aa tít ]

three weeks from now
None
วันพฤหัส(บดี)
[ wan pá rʉ́ hàt (sà bɔɔ dii) ]

Thursday
None
มารับ
[ maa ráp ]

to come to pick up
None
ไปรับ
[ bpai ráp ]

to go to pick up
None
ไปด้วยกัน
[ bpai dûai gan ]

to go together
None
ว่าง
[ wâaŋ ]

to have free time
None
มี
[ mii ]

to have, there is/are
None
กลับ
[ glàp ]

to return
None
ไปเที่ยว
[ bpai tîao ]

to take a trip
None
ปลุก
[ bplùk ]

to wake someone up
None
วันนี้
[ wan níi ]

today
None
พรุ่งนี้
[ prûŋ níi ]

tomorrow
None
พรุ่งนี้เย็น
[ prûŋ níi yen ]

tomorrow evening
None
พรุ่งนี้เช้า
[ prûŋ níi cháao ]

tomorrow morning
None
คืนพรุ่งนี้
[ kʉʉn prûŋ níi ]

tomorrow night
None
คืนนี้
[ kʉʉn níi ]

tonight
None
วันอังคาร
[ wan aŋ kaan ]

Tuesday
None
สองวันก่อน / สองวันที่แล้ว
[ sɔ̌ɔŋ wan gɔ̀ɔn / sɔ̌ɔŋ wan tîi lɛ́ɛo ]

two days ago
None
อีกสองวัน
[ ìik sɔ̌ɔŋ wan ]

two days from now
None
สองเดือนก่อน / สองเดือนที่แล้ว
[ sɔ̌ɔŋ dʉan gɔ̀ɔn / sɔ̌ɔŋ dʉan tîi lɛ́ɛo ]

two months ago
None
อีกสองเดือน
[ ìik sɔ̌ɔŋ dʉan ]

two months from now
None
สองอาทิตย์ก่อน / สองอาทิตย์ที่แล้ว
[ sɔ̌ɔŋ aa tít gɔ̀ɔn / sɔ̌ɔŋ aa tít tîi lɛ́ɛo ]

two weeks ago
None
อีกสองอาทิตย์
[ ìik sɔ̌ɔŋ aa tít ]

two weeks from now
None
สองปีก่อน / สองปีที่แล้ว
[ sɔ̌ɔŋ bpii gɔ̀ɔn / sɔ̌ɔŋ bpii tîi lɛ́ɛo ]

two years ago
None
อีกสองปี
[ ìik sɔ̌ɔŋ bpii ]

two years from now
None
วันพุธ
[ wan pút ]

Wednesday
None
อาทิตย์ / สัปดาห์
[ aa tít / sàp daa ]

week
None
เสาร์อาทิตย์
[ sǎo aa tít ]

weekend
None
ปี
[ bpii ]

year
None
เมื่อวานนี้
[ mʉ̂a waan níi ]

yesterday
None
เย็นวานนี้
[ yen waan níi ]

yesterday evening
None