Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
immunsystemet kan delas in i två undergrupper, vilka?
-innate/medfött/ospecifikt immunförsvar
-adaptivt/förvärvat/specifikt immunförsvar
innate immunförsvar kan delas in i två undergrupper, vilka?
-omedelbart försvar
-inducerbart försvar
adaptiva immunförsvaret kan delas in i två undergrupper, vilka?
-humorala
-cellförmedlat
det omedelbara försvaret har ett antal olika typer av försvar, vilka?
-fysisk barriär, ex. hud och slemhinnor
-biokemiskt ytskydd, kemikalier på hud och slemhinnor
-den normala mikrofloran, goda bakterier på hud, slemhinnor, tjocktarmen kämpar emot onda, sjukdomsframkallande bakterier, finns ingen plats för de
-makrofager, spanar, reagerar, fagocyterar patogener
-NK-cell, dödar virusinfekterade celler, cancerceller
exempel på det biokemiska ytskyddet på hud och slemhinnor (omedelbara försvaret)
-antimikrobiella peptider (AMP), kan gå in i ex. bakterier och svampar och förstöra membranet
-lysosym, enzym som förstör bakteriers cellvägg, i saliv och annat slem
-mucus, hindrar ex. bakterier från att fastna på väggen
-sebum, AMP, finns på huden, surt pH
-matspjälkningsenzymer, ger sig på även sådant som är farligt
-sura miljöer, i ex. magen
när en bakterie binder till makrofag i det inducerbara försvaret utsöndras ett antal cytokiner, vilka?
-TNF-alfa, till levern och till hjärnan (feberreaktion)
-IL-1beta, till levern och till hjärnan (feberreaktion)
-IL-6, till levern
-IL-8, chemokin som lockar neutrofiler till platsen
TNF-alfa, IL-1beta och IL-6 utsöndras av makrofagen vid bindning till en bakterie, dessa går bland annat till levern, vad utsöndras från levern då och vad gör dessa?
i levern utsöndras CRP och MBL, dessa binder in till bakterier, opsonisering-makrogafen kan lättare hitta och fagocytera bakterien mer effektivt, dessa två kan också starta komplementsystemet
vilka två cytokiner orsakar den akuta inflammationen och vad händer kortfattad vid den akuta inflammationen?
TNF-alfa och IL-1beta orsakar den akuta (lokal) inflammationen
-smärta
-rodnad
-värme
-svullnad
närliggande blodkärl får större diameter, långsammare blodflöde, ökad permeabilitet, vätska läcker ut i vävnad, celladhesionmolekyler på kärlväggen, inflöde av neutrofiler och monocyter, ökad fagocytos
vilka är de centrala cellerna i det adaptiva immunförsvaret?
T-lymfocyter, cellförmedlad immunitet
B-lymfocyter, humoral immunitet
vilka karakeristika har det adaptiva försvaret?
-inducerbart, finns inte från början
-specifikt, antikroppar och TCR binder olika antigener
- minne, både T- och B-lymfocyter, ger snabbare försvar
-diversitet, det finns antikroppar mot nästan vad som helst, DNA, fetter, kolhydrater m.m.
-kan skilja kroppseget från främmande
vad känner antikroppar respektive TCR igen?
båda känner igen epitop på en antigen, en antigen kan ha flera epitop.
antikroppar kan känna igen fetter, DNA, kolhydratkedjor m.m.
TCR känner igen en aminosyrasekvens, måste presenteras med MHC molekyl
vad är det humorala immunförsvaret?
försvar genom antikroppar
använder B-celler, Th2-celler, plasma-celler
försvar mot främst bakterier
patogener som befinner sig utanför cellen
vilken antikropp kommer först i livet?
IgM
vad karaktäriserar det T-cells oberoende humorala försvaret vid möte med antigen?
-inget minne
-samma tidsförlopp andra gången (kinetik)
-inget ökat svar
-inget immunklassbyte
-
vad är LPS?
Lipopolysackarid, exempel på en T-cells oberoende antigen, den sitter på ytan på många bakterier
vad karaktäriserar det T-cellsberoende humorala försvaret vid möte med antigen?
-ger snabbare förlopp andra gången
-minne
-starkare svar
- immunoglobulinklass byte från IgM till IgG
vad är det cellförmedlade immunförsvaret?
det använder Tc-celler (cytotoxiska), samt Th1-celler
främst mot virus i cytosolen, angripna celler
det är celler som utför försvarsmekanismen
antigen presenterat på MHC I
vilken CD markör har Tc-celler och till vilken MHC klass binder den till och vad presenterar denna MHC?
de cytotoxiska T-cellerna är CD-8+, de känner igen MHC klass I, MHC klass I presenterar cellegna proteiner
vad händer då en Tc-cell bundit till en virusinfekterad cell?
Tc-cellen har granula i cytosolen, när den binder till en infekterad cell kommer granula med perforin utsöndras. perforin gör hål i cellmembranet. granula med granzymer frisätts, de går in genom hålen och startar apoptos. när Tc-cellen gjort sitt jobb släpper den den infekterade cellen och fortsätter och kan döda fler celler
Tc-cellerna får hjälp i sitt försvar av en cell, vilken? vad gör denna hjälpar cell?
Th1-cellen hjälper den cytotoxiska T-cellen genom att frisätta IL-2 samt IFN-gamma
vad menas med synergi? (cytokiner)
två cytokiner kan tillsammans skapa en ny effekt eller förstärka varandras effekter
vad menas med antagonism? (cytokiner)
cytokiner motverkar effekten av andra cytokiner
vad menas med "kaskad effekt"? (cytokiner)
ett cytokin kan orsaka frisättning av andra cytokiner
vilka cytokiner producerar T-hjälpar1 (CD4+), och vilket försvar är de med i?
de är med i cellmedierade reaktioner
producerar IL-2 och INF-gamma
vilka cytokiner producerar T-hjälpar2 (CD4+), och i vilket försvar är de med i?
de är med och hjälper B-celler i det humorala försvaret
producerar IL-2 (för sitt eget behov), IL-4, IL-5
vilka cytokiner producerar cytotoxisk T-cell (CD8+), och i vilket försvar är de med i?
de är med i det cellmedierade försvaret
producerar IL-2 (för sitt eget behov), INF-gamma