Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/42

Click to flip

42 Cards in this Set

 • Front
 • Back
1
egy (aed-gy)
2
kettő (kett-eu)
3
három (ha-rom)
4
négy (naed-gy)
5
öt (urt)
6
hat (hot)
7
hét (hayt)
8
nyolc (ny-olts)
9
kilenc (kee-lents)
10
tíz (teez)
11
tizenegy (teez-en-edgy)
12
tizenkettő (teez-en-kett-eu)
13
tizenhárom (teez-en-ha-rom)
14
tizennégy (teez-en-naed-gy)
15
tizenöt (teez-en-urt)
16
tizenhat (teez-en-hot)
17
tizenhét (teez-en-hayt)
18
tizennyolc (teez-en-ny-olts)
19
tizenkilenc (teez-en-kee-lents)
20
húsz (hoos)
21
huszonegy (hoos-awn-edgy)
22
huszonkettő (hoos-awn-kett-eu)
23
huszonhárom (hoos-awn-ha-rom)
30
harminc (hohr-meen-ts)
40
negyven (nedgy-ven)
50
ötven (urt-ven)
60
hatvan (hot-von)
70
hetven (het-ven)
80
nyolcvan (nyol-ts-von)
90
kilencven (keel-ents-ven)
100
száz (saaz)
200
kétszáz (kaet-saaz)
300
háromszáz (ha-rom-saaz)
1000
ezer (ezer)
2000
kétezer (kaet-ezer)
1000000
millió (meel-eeo)
1000000000
milliárd (meel-liaard)
1000000000000
trillió (treel-lio)
number _____ (train, bus, etc.)
szám _____ (saam)
half
fél (ferl)
less
kevesebb (ke-vesh-eb)
more
több (toob)