Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
I haven't done anything wrong.
Nem csináltam semmi rosszat.
It was a misunderstanding.
Félreértés volt.
Where are you taking me?
Hova visz engem?
Am I under arrest?
Le vagyok tartóztatva?
I am an American/Australian/British/Canadian citizen.
Amerikai/ausztrál/brit/kanadai állampolgár vagyok.
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate.
Az amerikai/ausztrál/brit/kanadai követséggel akarok beszélni.
I want to talk to a lawyer.
Ügyvéddel akarok beszélni.
Can I just pay a fine now?
Nem lehetne csak büntetést fizetni?