Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/84

Click to flip

84 Cards in this Set

 • Front
 • Back
anesthesie
gevoelloosheid
areflexie
afwezigheid van reflexen
ataxie
coördinatiestoornis van de spieren als gevolg van een aandoening in het zenuwstelsel
athetose
continu onwillekeurige, langzaam wringende bewegingen van de handen en armen als gevolg van een laesie in het extrapiramidale systeem
brachialgie
pijn in een arm
bulbair
betreffende het verlengde merg
caudografie
röntgencontrastonderzoek van de arachnoïdale ruimte in het onderste deel van het ruggenmerg. Synoniem: saccografie
cerebraal
met betrekking tot de hersenen
chorea
onwillekeurige plotseling optredende bewegingen als gevolg van een laesie van het extrapiramidale systeem
chorea van Huntington
erfelijke vorm van chorea
clavicula
sleutelbeen
coma
toestand van diepe bewusteloosheid
compressie
samendrukking
coördinatie
harmonische samenwerking, in het bijzonder van de spieren
corpus striatum
"gestreept lichaam", onderdeel van het extrapiramidale systeem
cortex cerebri
hersenschors
degeneratie
verval
dermatoom
huidgebied dat door de achterwortel van één ruggenmergzenuw wordt geïnnerveerd
diplegie
beiderzijdse verlamming van beide armen of beide benen. Synoniem: paraplegie
diplopie
dubbelzien
discus
schijf
discus intervertebralis
tussenwervelschijf (inter = tussen, vertebra = wervel)
dwarslaesie
onderbreking van de opstijgende en afdalende zenuwbanen in het ruggenmerg
dysartrie
spraakstoornis, meestal als gevolg van een coördinatiestoornis van de spieren
dysmassesie
storrnis in het kauwen, meestal als gevolg van een coördinatiestoornis in de spieren
dysdiadochokinesie
onvermogen om afwisselend en snel tegengestelde bewegingen uit te voeren, bijvoorbeeld pronatie en supinatie kan niet snel worden uitgevoerd. Past bij een aandoening van het cerebellum
echo-encefalografie
echografisch onderzoek van de hersenen
e.e.g.
elektro-encefalografie: onderzoek naar de elektrische activiteit van de hersenen
e.m.g.
elektromyografie: onderzoek naar de elektrische activiteit van de spieren
elektromyogram
uitkomst van het e.m.g.
EP
evoked potentials, onderzoek waarbij stimuli worden toegediend en vervolgens de elektrische respons in het zenuwstelsel wordt gemeten
exacerbatie
verergering
fasciculatie
onwillekeurige contractie van kleine spierbundels
frontaal
(in een vlak) evenwijdig aan het voorhoofd
gamma-encefalografie
röntgenologisch onderzoek van de hersenen met behulp van radioactieve stoffen
hemiballisme
plotseling optredende onwillekeurige bewegingen in één lichaamshelft
hemiparese
halfzijdige verlamming van het lichaam
herpes zoster
gordelroos
HSV
hoogselective vagotomie
hypalgesie
verminderd pijngevoel
hypolordose
overmatige lordose van de wervelkolom
hypermetrie
overmatige beweging door coördinatiestoornis waardoor de patiënt zijn doel voorbijschiet bij het reiken naar een voorwerp
hypertonie
verhoogde spierspanning
hypesthesie
verminderde gevoeligheid
hypotoon
verlaagde spierspanning
hypoxie
verminderd gehalte aan zuurstof
intentietremor
tremor (= trilling)die ontstaat als de patiënt een beweging gaat uitvoeren
ischias
pijn uitstralend in een been
lumbago
lage rugpijn
mimiek
bewegingen van de gelaatsspieren die de gemoedstoestand uiten
MRI
magnetic resonance imaging
myastenie
spierzwakte
myelografie
röntgencontrastonderzoek van het ruggenmerg
myelopathie
aandoening van het rugeenmerg
myopathie
aandoening van de spieren
neuralgie
pijn in het verloop van een zenuw
neuritis
ontsteking van een zenuw
neuropathie
aandoening van een zenuw
NMR
nuclear magnetic resonance
nucleus pulposus
gel-achtige kern van de tussenwerverschijf
paralyse
complete verlamming
paraparese
onvolledige verlamming van de beide benen of armen
parese
onvolledige verlamming
parestesie
veranderde gevoelswaarneming, bijvoorbeeld tintelingen
plexus
zenuwbundel
polyneuropathie
aandoening van vele zenuwen
progressie
verergering van een ziekte
proneren
het naar binnen draaien van de hand of de voet
propulsie
het verschijnsel bij de ziekte van Parkinson dat een eenmaal begonnen voorwaartse beweging moeilijk kan worden afgeremd
ptosis
het omlaaghangen van het bovenste ooglid
reflex
onmiddellijke onwillekeurige reactie van het lichaam op een prikkel
remissie
tijdelijke afname of tijdelijk verdwijnen van de ziekteverschijnselen
rigide
stijf, niet buigbaar
somnolentie
slaperigheid
sopor
toestand van bewustzijnsdaling, tussen somnolentie en coma in
spastisch
met een verhoogde spiertonus
stereognose
het vermogen om op de tast een voorwerp te herkennen
substantia nigra
zwarte stof, een kerngebied in de hersenen
supineren
het naar buiten draaien van de handen of de voeten
suppleren
aanvullen
sympatectomie
verwijderen van de bij het ruggenmerg gelegen zenuwcellen van het sympatisch zenuwcentrum
tetraparese
verlamming van de beide armen en benen (tetra = vier)
tremor
trilling, beving
ventraal
aan de buikzijde