Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/120

Click to flip

120 Cards in this Set

 • Front
 • Back
absence
kortstondig verlies van bewustzijn
afasie
stoornis in de spraak als gevolg van een stoornis in de hersencentra
afferent
aanvoerend
agnosie
onvermogen tot het herkennen van sensore prikkels
agrafie
onvermogen tot schrijven als gevolg van een stoornis in de hersencentra
alexie
onvermogen tot lezen als gevolg van een stoornis in de hersencentra
amnesie
geheugenverlies
angioom
vaatgezwel
anopsie
blindheid (ook: het niet gebruiken van een oog)
apoplexie
beroerte, syndroom als gevolg van een bloedig CVA
arachnoidea
spinnenwebvlies
autonoom
op zichzelf staand
axon
uitloper van een zenuwcel die informatie afvoert
caida eqioma
paardenstaart, bundel zenuwen in het onderste gedeelte van het ruggenmergkanaal
caudaal
aan de kant van het lichaamseinde
cerebraal
met betrekking tot het cerebrum
cerebrum
de grote hersenen
cirkel van Willis
arteriële kringboog aan de hersenbasis
clonisch
ritmisch contraherende spiercontractie
commotio cerebri
hersenschudding, zonder aanwijsbare pathologische gevolgen
contr-coup-effect
kaatsbaleffect
contusio cerebri
hersenschudding, met aanwijsbare pathologische gevolgen
convexiteit
de bolle kant
corpus callosum
de balk, dwarsverbinding in de hersenen
craniaal
richting het hoofdeinde
CVA
cerebrovasculair accident
demyelinisatie
verlies van myeline om de zenuwvezels
dendriet
uitloper van een zenuwcel die informatie aanvoert
denerveren
onderbreken van de zenuwbanen die naar een ograan toelopen
diëncephalon
tussenhersenen
diplopie
dubbelzien
dislocatie
verplaatsing
dura mater
harde hersenvlies
e.e.g.
elektro-encefalogram
efferent
afvoerend
encefalitis
ontsteking van hersenweefsel
epiduraal
buiten de dura
epilepsie
"vallende ziekte", aandoening die berust op aanvalsgewijze verstoring van de elektrische activiteit in de hersenen
focaal
plaatselijk, met betrekking tot een focus
focus
centrum van een ziekteproces
ganglion
verzameling zenuwcellen
glia
steumweefsel in het centrale zenuwstelsel
glioom
tumor die uitgaat van glia
grand-mal
tonisch-clonisch epileptische aanval
hemiplogie
halfzijdige verlamming
hemisfeer
hersenhelft
hemorragische diathese
bloedingsneiging
hydrocefalus
vergroting van de liquorruimte
hypesthesie
verminderd gevoel
hypofyse
hersenaanhangsel
hypothalamus
een deel van de hersenen dat hormonen afscheidt
impressie
indeuking
insult
aanval van epilepsie
intracerebraal
in de hersenen
intracranieel
in het hoofd
laederen
scheuren
liquor cerebrospinalis
hersenvloeistof
liquorroe
afvloeiing van liquor cerebrospinalis, bijvoorbeeld door de neus
lobus frontalis
de frontaalkwab (= voorhoofdskwab) van de grote hersenen
lobus occipitalis
de occipitaalkwab (= achterhoofdskwab) van de grote hersenen
lobus parietalis
pariëtale kwab van de grote hersenen
lobus temporalis
temporaalkwab (= slaapkwab)van de grote hersenen
lymfocytose
toename van het aantal lymfocyten
medulla spinalis
ruggenmerg
medulla
merg
medulla oblongata
verlengde merg
meningen
hersenvliezen
meningeoom
gezwel uitgaande van de hersenvliezen
meningitis
hersenvliesontsteking
meningoencefalitis
combinatie van meningitis en encefalitis
meninx
hersenvlies
mesencephalon
middenhersenen
motoriek
de willekeurige bewegingsprocessen
multipele sclerose
aandoening van het zenuwstelsel, letterlijk: verharding van veel plaatsen
myasthenie
spierzwakte
myeline
vetachtige stof in de zenuwschede
nervus
zenuw
nervus abducens
zesde hersenzenuw
nervus accessorius
elfde hersenzenuw
nervus facialis
zevende hersenzenuw
nervus glossofaryngeus
negende hersenzenuw, tong-keelzenuw
nervus hypoglossus
twaalfde hersenzenuw
nervus oculomotorius
derde hersenzenuw
nervus olfactorius
eerste hersenzenuw, de reukzenuw
nervus opticus
tweede hersenzenuw, de oogzenuw
nervus trochlearis
vierde hersenzenuw
nervus trigeminus
vijfde hersenzenuw
nervus vagus
tiende hersenzenuw, de "zwervende" zenuw
nervus vestibulocochlearis
achtste hersenzenuw
neurinoom
goedaardig gezwel uitgaande van zenuwweefsel
neuro-transmitter
stof die de zenuwimpuls van de ene zenuw op de andere overdraagt
neuroloog
specialist in de neurologie
neuron
zenuwcel
osteoom
goedaardig gezwel uitgaande van beenweefsel
paralyse
volledige verlamming
parasympaticus
parasympatisch deel van het autonome zenuwstelsel
parese
gedeeltelijke verlamming
petechiën
kleine puntvormige huidbloedingen
piramidebaan
de voornaamste motore zenuwbaan van het centrale zenuwstelsel
plexus choroideus
vaatrijke plooi van de pia mater in de ventrikels
poris
brug, deel van de hersenstam
retrograad
bij amnesie: geheugenverlies van de periode vóór het ongeval of gebeuren
RIND
reversibel ischemisch neurologisch deficit, omkeerbaar neurologische uitval op basis van bloedtekort
sensibel
met betrekking tot het gevoel, de tast
sensibiliteit
ontvankelijkheid voor prikkels, zoals kou, warmte, pijn, druk
sensorisch
met betrekking tot de zintuigen
spina
wervelkolom
spinaal
met betrekking tot de wervelkolom
stroboscopie
lichtflitsonderzoek
stroke
beroerte
subarachnoïdaal
onder de arachnoidea
subduraal
onder de dura
sympaticus
sympatisch deel van het autonome zenuwstelsel
synaps
contactplaats tussen zenuwen, of een zenuw en een ander orgaan (bijvoorbeeld spier of klier) waar impulsoverdracht plaatsvindt
thalamus
belangrijk zenuwcentrum in de wand van de derde ventrikel
TIA
transient ischemic attack
tonisch
langaanhoudende onwillekeurige spiercontractie
tonus
spierspanning
trauma capitis
ongeval van het hoofd
ventrikels
ruimte gevuld met vocht in de hersenen