Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/119

Click to flip

119 Cards in this Set

 • Front
 • Back
a. mesenterica
de arterie die de darmen van zuurstofrijk bloed voorziet
achalasie
aandoening van de oesofagus die berust op een innervatiestoornis van de spieren in de wand
adhesie
verkleving van weefsel, meestal door bindweefselstrengen
aften
kleine pijnlijke erosies in het mondslijmvlies
amylase
enzym dat zetmeel afbreekt
anorexie
slechte eetlust
antrum
middelste deel van de maag
anus
darmuitgang, einde van de darm
appendectomie
operatief verwijderen van de appendix
appendicitis
onsteking van de appendix vermiformis
appendix vermiformis
wormvormig aanhangsel
ascendens
opstijgend
ascites
eiwitrijk vocht in de buikholte
borborygmie
versterkte peristaltische geluiden
caecum
blinde darm
candida albicans
een schimmel
cardia
ingang van de maag
coeliakie
malabsorptie bij kinderen, berust op een overgevoeligheid voor gluten
colitis
onsteking van de dikke darm
collateralen
dwarsverbindingen
colon
dikke darm
colonoscopie
inspectie van het inwendige van het colon met behulp van een endoscoop
contractie
samentrekken van spierweefsel
defecatie
stoelgang
défence musculaire
spierspasme van de buikwand dat optreedt bij peritoneale prikkeling
deficiëntie
tekort aan bepaalde stoffen
dehydratie
uitdroging
descendens
afdalend
dilateren
uitzetten, verwijden
diverticulitis
onsteking van de divertikels
diverticulose
aanwezigheid van verscheidene divertikels in het colon
divertikel
zakvormige uitstulping van de wand (hier: van de darmen)
duodenum
twaalfvingerige darm
dysenterie
infectie van de dikke darm
dysfagie
slikmoeilijkheden
erosie
oppervlakkige beschadiging van weefsel
extra-uterien
buiten de uterus (=baarmoeder)
fissuur
kloofje
fistel
abnormale verbinding tussen twee holle organen onderling of met de huid
flatulentie
winderigheid
fundus
bovenste deel van de maag
gaster
maag
gastrectomie
operatie waarbij de maag wordt verwijderd
gastritis
onsteking van de maagwand
gastro-oesofageale reflux
terugstroom van maaginhoud naar de oesofagus (=slokdarm)
gastrojejunostomie
plastiekoperatie waarbij de maag wordt verbonden met het jejunum
gastroscopie
het bekijken van het inwendige van de maag met een endoscoop
gemaskeerde tumor
tumor die niet wordt ontdekt daar hij zich op een dusdanige manier manifesteert dat het op een andere ziekte lijkt
glossa
tong
glossitis
ontsteking van de tong
gluten
bepaalde eiwitten die voorkomen in rogge, haver, tarwe en gerst
haematemesis
bloedbraken
haustrae
insnoeringen in de wand van het colon
hematurie
de aanwezigheid van bloed in de urine
hernia
uitstulping van weefsels of organen door een opening die daarvoor niet is bestemd
hernia cicatricalis
littekenbreuk
hernia fermoralis
dijbeenbreuk
hernia inguinalis
liesbreuk
hernia umbilicalis
navelbreuk
hiatus oesofagi
opening in het diafragma waardoor de oesofagus loopt
ileum
kronkeldarm
ileus
volledige passagebelemmering van de darmen
incarcerata
ingeklemd
intra-abdominaal
in de buik
intrinsic factor
eiwit afgescheiden door de maagwand dat zorg draagt voor de resorptie van vitamine B12 in het ileum
invaginatie
instulping (bijvoorbeeld van darmweefsel)
irreponibel
niet terug te duwen
jejunum
nuchtere darm
koliekpijn
ernstige intermitterende pijn die gepaard gaat met bewegingsdrang
leukoplakie
chronische slijmvliesontsteking met witte verkleurde plekken
lipase
enzym dat vet afbreekt
maagresectie
operatie waarbij een deel van de maag wordt verwijderd
malabsorptie
stoornis in de resorptie
maldigestie
stoornis in de vertering
melaena
zwarte ontlasting door bijmenging van oud bloed
meteorisme
verhoogde luchthoudendheid van de darmen
microvilli
uitstulpingen van de villi, die zorgen voor oppervlaktevergroting van het darmslijmvlies
mictie
urinelozing
mucosa
slijmvlies
musus
slijm
oesofagitis
ontsteking van de oesofagus
oesofagoscopie
het inspecteren van de oesofagus met een endoscoop
oesofagus
slokdarm
operatie à froid
operatie waarbij de aandoening in een rustig stadium is
operatie à chaud
operatie waarbij de aandoening in een acuut stadium is
paralyse
verlamming van spieren
pepsine
enzym dat eiwit afbreekt
peptisch ulcus
een zweer die ontstaat door de inwerking van maagzuur
perforatie
ontstaan van een opening in de wand van een orgaan of de huid
peristaltiek
peristaltische bewegingen, bewegingen in de darm om de spijsverteringsbrok voort te bewegen
peritoneum
buikvlies
peritonitis
ontsteking van het buikvlies
pneumomediastinum
de aanwezigheid van lucht in het mediastinum
poliep
gesteelde tumor
proctoscopie
inspectie van het inwendige van de anus met behulp van een endoscoop
pulsie
duwkracht van binnenuit
pylorus
uitgang van de maag, maagsfincter (= sluitspier)
pyrosis
zuurbranden
rectum
endeldarm
regurgitatie
oprisping van slijm of voedsel
resorptie
opname van voedingsstoffen in de darmen
ructus
opboeren
sclerosering
verharding van weefsel
spruw
stomatitis door candida albicans
steatorroe
aanwezigheid van vet in de ontlasting
stomatitis
ontsteking van de mond
strangulatie
verstikking
supraclaviculair
gelegen boven het sleutelbeen (= clavicula)
syndroom
een aantal symptomen die in een vaste combinatie voorkomen bij bepaalde aandoeningen
tenesmus
pijnlijke loze aandrang tot ontlasting
tractie
trekkracht van buitenaf
transversum
dwarsliggend, overstekend
ulcus duodeni
zweer in de twaalfvingerige darm
ulcus ventriculi
zweer in de maag
ulcus
zweer, meervoud ulcera
v. porta
poortader, de vene die bloed met voedingsstoffen vanuit de darm afvoert naar de lever
vasoconstrictie
vaatvernauwing
villi
darmvlokken
volvulus
knoop in de darm door draaiing