Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Cuire
Bakken
Bakte - Bakten - Gebakken
Eclater
Barsten
Barstte - Barstten - Gebarsten
Tromper
Bedriegen
Bedroog - Bedrogen - Bedrogen
Commencer
Beginnen
Begon - Begonnen - Begonnen
Enterrer
Begraven
Begroef - Begroeven - Begraven
Comprendre
Begrijpen
Begreep - Begrepen - Begrepen
Ranger
Bergen
Borg - Borgen - Geborgen
Décider
Besluiten
Besloot - Besloten - Besloten
Ordonner
Bevelen
Beval - Bevalen - Bevolen
Visiter
Bezoeken
Bezocht - Bezochten - Bezocht
Prier
Bidden
Bad - Baden - Gebeden
Offrir
Bieden
Bood- Boden - Geboden
Mordre
Bijten
Beet- Beten - Gebeten
Lier
Binden
Bond - Bonden - Gebonden
Souffler
Blazen
Blies - Bliezen - Geblazen
Se révéler - être évident
Blijken
Bleek - Bleken - Gebleken
Rester
Blijven
Bleef - Bleven - Gebleven
Briller
Blinken
Blonk - Blonken - Geblonken
Rôtir
Braden
Braadde - Braadden - gebraden
Casser
Breken
Brak - Braken - Gebroken
Apporter
Brengen
Bracht - Brachten - Gebracht
Brasser
Brouwen
Brouwden - Brouwden - Gebrouwen
Courber
Buigen
Boog - Bogen - Gebogen
Penser
Denken
Dacht - Dachten - Gedacht
Faire
Doen
Deed - Deden - Gedaan
Porter
Dragen
Droeg - Droegen - Gedragen
Pousser, Flotter
Drijven
Dreef - Dreven - Gedreven
Presser, Pénétrer
Dringen
Drong - Drongen - Gedrongen
Boire
Drinken
Dronk - Dronken - Gedronken
Plonger
Duiken
Dook - Doken - Gedoken