Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/177

Click to flip

177 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ἰφθίμους
stout, strong
προΐαψεν
-άπτω send forward, send untimely
ἑλώρια
-ον ≈ ἕλωρ : spoil, prey
ἐρίσαντε
dual.aor.ptcp ἐρίζω
σφωε
dual.nom/acc σφεῖς
ξυνέηκε
3sg.aor συνίημι bring together
ὄρσε
3sg.aor ὄρνυμι stir up, urge on, incite
ὀλέκοντο
-έκω : ruin, destroy, kill
ἀρητῆρα
-ήρ : priest
ἀπερείσι᾽
-ος : countless
κοσμήτορε
-ωρ commander, leader
δοῖεν
3pl.aor.opt δίδωμι
ἐκπέρσαι
aor.inf ἐκπέρθω : utterly destroy
ἁζόμενοι
-ομαι : revere, stand in awe of
ἀγλαά
-ός : splendid, shining, bright
κιχείω
1sg.aor.subj κιχάνω : reach, hit
δηθύνοντ᾽
sg.pres.ptcp δηθύνω : tarry, delay
χραίσμῃ
3sg.aor.subj -έω : ward off
ἱστόν
-ός : weaver's beam, loom
ἐποιχομένην
-ομαι : approach, go to
ἀντιόωσαν
-άω/όω : go for the purpose of meeting
ἐρέθιζε
-ω : rouse to anger
νέηαι
2sg.pres.subj.mp νέομαι : go
ἀκέων
nom.sg : silently, in silence
ἠρᾶθ᾽
3sg.impf.mp ἀράομαι : pray to (dat)
κλῦθι
aor.imper κλύω : hear
ἀμφιβέβηκας
2sg.stat (ἀμφιβαίνω) : surround, encompass
ζαθέην
-ος : most divine, very holy
ἶφι
= inst. *wiH-bhi "with vīs"
ἔρεψα
1sg.aor ἐρέφω : cover with a roof > build
ἔκηα
1sg.aor καίω : burn, kindle
κρήηνον
aor.imper.act κραίνω : fulfill, accomplish
ἐέλδωρ
< ἐϝελδ- : wish, longing, desire
τίσειαν
3pl.aor.opt τίνω : pay a price
ἔκλυε
3sg.???.act κλύω : hear, give ear to
καρήνων
-ov : head :: in pl. : peaks of mountains
ἀμφηρεφέα
-ής : covered on both sides, close-covered
ὀϊστοί
-ός : arrow
ἰόν
-ός : arrow
ἕηκε
3sg.aor.act ἵημι
οὐρῆας
-εύς : mule
ἀργούς
-ός : bright, shining
ἐχεπευκές
-ής : sharp, piercing
θαμειαί
-έες : frequent, thick, numerous
κῆλα θεοῖο
"the shafts of the god" : sudden death
κήδετο
mp : to be distressed for (gen)
ἤγερθεν
3pl.aor.pass ἀγείρω : gather together
παλιμπλαγχθέντας
παλιμπλάζομαι : be foiled, be driven back
ὁμοῦ
adv : together, at once, alike (= gen ὁμός : common, joint)
δαμᾷ
3sg.fut.act δαμάζω : overpower
λοιμός
plague
ἐρείομεν
1pl.pres.subj ἐρέω : ask, inquire
εὐχωλῆς
-ή : prayer, vow
κνίσης
-α : odor of burnt sacrifice
ἀντιάσας
-άω : go to meet (gen)
ὄχ᾽ ἄριστος
by far the best
ᾔδη
3sg.ant.stat οἶδα
εἴσω
prep : into, to within
πόρε
3sg.aor πόρω : furnish, offer, give
σύνθεο
aor.imper.mp συντίθημι : agree, make a covenant
ὄμοσσον
aor.imper ὄμνυμι : swear
ἀρήξειν
fut.inf ἀρήγω : help, aid, succor
καταπέψῃ
3sg.aor.subj καταπέσσω : digest (anger)
κότον
-ος : grudge, ill will
δερκομένοιο
-ομαι : see, have sight (= be alive)
ἐποίσει
3sg.fut ἐπιφέρω : bear upon (in bad sense)
ἀμύμων
blameless, excellent
ἀπώσει
3sg.fut ἀπωθέω : thrust away, push back
ἀπριάτην
adv : without purchase-money
ἀνάποινον
without ransom
ἱλασσάμενοι
ptcp.aor.dep ἱλάσκομαι : appease, propitiate
πεπίθοιμεν
1pl.aor.opt πείθω
ἀχνύμενος
<< ἀχεύω : grieve, distress
φρένες ἀμφιμέλαιναι
darkened heart
πίμπλαντ᾽
3pl.impf.mp : fill, fill up
ὄσσε
dual : eyes
λαμπετόωντι
≈< λάμπω
ἐΐκτην
3du.ant.stat ἔοικα < ϝέϝοικα
ὀσσόμενος
foreboding, threatening
κρήγυον
-ος : good, useful
προβέβουλα
1sg.stat (βούλομαι) : prefer (acc) over (gen)
δέμας
bodily frame
φυήν
-ή : stature
σῶν
adj σῶς : safe and sound, alive and well
λεύσσετε
2pl λεύσσω : see, behold
ἄλλῃ
adv : elsewhere, another place
ξυνήϊα
-ος adj : common property, common stock
ἐξεπράθομεν
1pl.aor ἐκπέρθω : destroy utterly, sack
δέδασται
3sg.pf.pass δατέομαι : divide among themselves
παλίλλογα
-ος : collected again
πρόες
aor.imper προίημι : give up, deliver over, give freely
ἀποτείσομεν
1pl.fut (=1pl.aor.subj!) ἀποτίνω : repay
μὴ κλέπτε νόῳ
"do not hide things in your heart"
παρελεύσεαι
2sg.fut παρέρχομαι : outstrip, pass by, overreach
ἧσθαι
inf ἧμαι : sit (w/ptcp denoting condition)
δευόμενον
mp : be lacking, be wanting
ἄρσαντες
ptcp.aor ἀραρίσκω : make fitting, pleasing (< fit together)
ἀντάξιον
-ος : equivalent in value with (gen)
δώωσιν
3pl.aor.subj δίδωμι
ἕλωμαι
1sg.aor.subj αἱρέω
ἄξω
1sg.aor.sub (=1sg.fut!) ἄγω
ἵκωμαι
1sg.aor.subj ἱκνέομαι
μεταφρασόμεσθα
1pl.aor.subj (=1pl.fut!) μεταφράζω : consider after
ἐρύσσομεν
1pl.aor.subj ἐρύω : drag, draw
ἐρέτας
-ης : rower
ἐπιτηδές
adv : fittingly; advisedly
βήσομεν
1pl.aor.subj (=1pl.fut!) βαίνω : (causal) make to go
ἀρχός
leader, chief
ἐκπαγλότατ᾽
ἔκπαγλος : violent, terrible
ἱλάσσεαι
2sg.aor.subj (=2sg.fut!) ἱλάσκομαι
ῥέξας
ῥέζω : do, work, act; perform (sacrifice)
ὑπόδρα ἰδών
looking from under the brows = looking grimly
ἀναιδείην
-ια : shamelessness
ἐπιειμένε
ptcp.stat-voc (ἐπιέννυμι) = clothed in (acc)
κερδαλεόφρων
gain-greedy
αἰχμητάων
-ής : spearman, warrior
αἴτιοι
-ος adj : to blame, guilty
ἤλασαν
3pl.aor ἐλαύνω : drive (away flocks)
ἐριβώλακι
-αξ : with large clods = rich-soiled
βωτιανείρῃ
-ρα : hero-nourishing
ἐδηλήσαντ᾽
-έομαι : do harm to (acc)
οὔρεα
"metri gr." ὄρος : mountain, hill
σκιόεντα
-εις : shadowy, shady
ἠχήεσσα
-εις : resounding, roaring
ἀναιδές
-ής : shameless
ἑσπόμεθ᾽
1pl.aor ἕπω
τιμὴν ἀρνύμενοι
"winning the payback"
κυνῶπα
-ης : dog-eyed
μετατρέπῃ
2sg.mp μετατρέπομαι : show regard for (gen)
ἀλεγίζεις
2sg ἀλεγίζω : trouble oneself about (gen)
ἀπειλεῖς
2sg ἀπειλέω : threaten (< promise < hold out)
μόγησα
-έω : toil, suffer
ἐκπέρσως᾽
3pl.aor.subj ἐκπέρθω
εὖ ναιόμενον
"well situated"
πολυάϊκος
-ιξ : much-rushing, impetuous, furious
διέπους᾽
3pl διέπω : manage, arrange
δασμός
division of the loot
ἵκηται
3sg.aor.subj ἱκνέομαι
κάμω
1sg.aor.subj κάμνω : work, win by toil, suffer
φέρτερον
-ος : braver, better
ἄφενος
neut : riches, wealth
ἀφύξειν
fut.inf ἀφύσσω : draw (draughts of liquid)
ἐπέσσυται
3sg.pf.pass =.stat (ἐπισεύω to set in motion) : to be excited
τιμήσουσι
3pl.fut (=3pl.aor.subj) τιμάω
μητίετα
counsellor
ἔχθιστος
most hateful
ἀλεγίζω
1sg trouble oneself about (gen)
ὄθομαι
1sg.dep take care for, regard
κοτέοντος
-έω be angry with (dat) because of (gen)
ἀπειλήσω
1sg.fut (=1sg.aor.subj) ἀπειλέω : threaten (< promise < hold out)
εἰδῇς
2sg.stat.subj οἶδα
στυγέῃ
3sg.pres.subj -έω : to hate to do, to fear to do
φάσθαι
inf.mp φημί
ὁμοιωθήμεναι
inf.aor.pass ὁμοιόω : to make like, compare, liken (acc) to (dat)
ἄντην
adv : face to face, in presence
λασίοισι
-ιος : shaggy, woolly
διάνδιχα
adv : two ways, in twain
μερμήριξεν
3sg.aor -ίζω : be anxious, hesitate
φάσγανον
neut : sword
ἐρυσσάμενος
ptcp.aor.mp ἐρύω : to draw for oneself (e.g. sword)
παρὰ μηροῦ
"beside the thigh"
ἀναστήσειεν
3sg.aor.opt ἀνίστημι
ἐναρίζοι
3sg.pres.opt : slay; strip corpse
ἐρητύσειε
3sg.aor.opt -ύω : restrain, check
ὥρμαινε
3sg.impf -ω : turn over anxiously in the mind
ἕλκετο
mp : to draw for oneself (e.g. sword)
κολεοῖο
-όν : scabbard
ὄπιθεν
≈ ὄπισθεν
ἕλε
3sg.aor αἱρέω
ἐτράπετ᾽
mp τρέπω : turn around
ἔγνω
3sg.aor γιγνώσκω
φάανθεν
3pl.aor.pass φαίνω : appear, seem
τίπτ᾽
τίπτε << τίποτε "why, pray tell?"
αἰγιόχοιο
Aigis-bearing
εἰλήλουθας
2sg.pf ἔρχομαι
ὑπεροπλίῃσι
-ία : insolence, presumptuousness
ὀλέσσῃ
3sg.aor.subj ὄλλυμι