Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back
1.Du går rond med läkaren och konstaterar att patienten har ett VES. Vad är detta och vad utgår det ifrån?
Ventrikulära extraslag som kan komma just när hjärtats kamrar har tömts och klaffarna är stängda (i EKG tidigt efter föregående QRS-komplex). Förekommer mycket ofta vid första dygnet vid akut infarkt och kan även uppträda hos hjärtfriska personer.
2.Redogör för ordinerade behandlings former vid lungödem (4st) och redogör för deras effekter.
1.Hjärtsängsläge (ej ordinerade behandligsform) minskar det venösa återflödet.
2.Syrgas för att förbättra gasutbyte, öka syresättningen.
3.Diuretika – för ut vätska ur kroppen. Minskar preload och sänker trycket i lungkretsloppet genom att dilatera både lungkretsloppets vener och kroppens perifera vener. Den cirkulerade blodvolymen minskar så att ansamlingen av vätska i lungorna motverkas.
4.Urinkateter för att undvika onödig ansträngning när den diuretiska effekten startar (inom 15-20 min efter behandling med diuretika).
5.Nitroglycerin för att åstadkomma vasodilatation (blodkärlsvidgning). Sänker trycket i lungkretsloppet vilket reducera det venösa återflödet effektivt. Minskar preload och vid höga doser minskning på även afterload.
6.Morfin: är ångestdampande och lugnande samtidigt som den vidgar kärlen och minskar det venösa återflödet.
7.CPAP med syrgas – pat andas mot ett motstånd och vätska pressas ut från lungvävnaden.
3.Vilka är kardinalsymtom vid DVT (djup ventrombos) (4st)?
1.Vadsmärta med tygndkänsla i vaden
2.Svullnad (ses tydligt när vad omfånget mäts och jämförs)
3.Värme
4.Rodnad och ökad venteckning i huden närmast trombosen.
4.Redogör och förklara den farmakologiska behandlingen av detta tillstånd (DVT).
Heparinoider (lågmoleklyärt heparin - LMH) som t.ex Klexane och Fragmin. Hämmar koagulation genom att stimulerar anitrombin III som förhindrar pålagring av trombosen och ev. avlossning av emboliskt material från trombosen. Den resorberas lättare och medför mindre blödningsrisk och hudirritation än ”vanlig” heparin.
Warfarin är ett anti-vitamin K-preparat som hämmar leverns syntes av sådana koagulationsfaktorer som är vitamin K – beroende. Ges i kombination med LMH.
5.Vilken komplikation föreligger vid en DVT? - förklara.
Ökad blödningsrisk vid antikoagulantiabehandling vid högålder, dåligt reglerad hypertoni, hjärtsvikt, cerebrovaskulär sjukdom, tidigare stroke, njurinsufficiens och malignitet.
5.En differentialdiagnos till spinal stenos är claudicatio intermittens (arteriell insufficiens). Varför rekommenderas patienter som diagnostiserats med claudicatio intermittens att sluta röka? Vid undersökning av en patient med caudicatio intermittens beräknas även ankelbrakialindex (ABI). Hur kontrolleras ABI och varför är ABI värdefullt att veta?
Rökning leder till minskad syretillförsel vilket ökar det ischemiska området.
ABI (sk ankel-arm index): kvoten (dividering) mellan systolis ankelblodtryck och systolis arm blodtryck.Cirkulationen ska vara ungefär detsamma vid arm och ankeln. Värdefullt att veta för cirkulations distalt om trombosen.
Nikotinet gör att kärlens elasticitet minskas, kolmonoxiden blockerar de röda blodkropparnas förmåga att ta upp syre, påskyndar det aterosklerotiska processen.
6.Beskriv två åtgärder i den konservativ a behandlingen av claudicatio intermittens.
Intensiv gångträning, viktreducering, rökstopp.
7.Vad kännetecknar pulsen vid förmaksflimmer?
Arytmiskt och snabb.
8.Berit har tidigare genomgått elkonvertering pga förmaksflimmer. Vilken effekt är önskad?
Att återfå normal sinusrytm, gemensam refraktärperiod.
9.Beskriv en allvarlig risk med kroniskt förmaksflimmer och koppla till patofysiologiskt skeende.
Förmaksflimmer innebär en snabb, okoordinerad elektrisk aktivitet i förmaken med slumpvis oregelbunden överföring till kamrarna (hjärtat flimrar och har inga riktiga förmakskontrakti koner – stillastående blod i förmaks örat) =risk för trombos bildning efter 48 timmar, risk för emboli, stroke.
10.Vilket sjukdomstillstånd misstänker du om patienten uppvisar följande symtom i sitt ena ben; starka smärtor, blek och kall, nedsatt rörlighet och känsel i foten samt pulsbortfall?
Claudicatio intermittens, Kritiskt ischemi.
12.Arne blir ordinerad T. Trombyl (acetylsalisylsyra) i det akuta skedet av sin hjärtinfarkt och blir ordinerad att fortsätta med detta även efter sjukhusvistelsen. Vilken verkan/effekt har T. Trombyl och varför ordineras det i det akuta skedet?
Trombyl är en trombocytaggregationshämmare som minskar risken för ytterligare trombosbildning.
18.Djup ventrombos och pneumoni är exempel på komplikationer som kan uppkomma efter en total höftledsplastik. Redogör för en komplikation efter genomgången artroplastik (led ersättnings kirurgi) som är direkt kopplad till själva ingreppet.
Vanligaste komplikationer är infektion vid insättning av plastiken, luxation (hoppar ur leden) och proteslossning. Vid infektion kan det leda till att protesen måste plockas ut igen, därför ge man anitbiotika (ekvacillin) profylaktisk. Tvätta med hibiscrub, kolla temp.
19.Nämn två kontraindikationer till CPAP-behandling.
Främmande kropp, kräkningar, medvetslöshet, hypovolemi.