Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/102

Click to flip

102 Cards in this Set

 • Front
 • Back
a
een
5 guilders per bottle
5 gulden per fles
about 25
ongeveer 25
about 6 o'clock
rond 6 uur
is the manager about?
is de chef aanwezig?
I was just about to leave.
ik stond net op het punt om te vertrekken
how about a drink?
heb je zin in een borrel?
above
boven
abroad
in het buitenland
abscess
een abces
it's absolutely perfect
het is helemaal perfect
you're absolutely right
je hebt volkomen gelijk
absolutely!
volkomen!
absorbent cotton
de watten
accelerator
het gaspedaal
to accept
accepteren
accident
een ongeluk
there's been an accident
er is een ongeluk gebeurd
sorry, it was an accident
het spijt me, het was een ongeluk
accomodations
kamers
we need accommodations for four
we hadden graag kamers voor vier personen
accurate
precies
I have an ache here
het doet hier pijn
it aches
het doet zeer
across the street
aan de overkant van de straat
actor
de acteur
actress
de actrice
adapter
een verdeelstekker
address
het adres
what's your address?
wat is uw adres?
address book
een adresboek
how much is admission?
hoeveel is de toegangsprijs?
I adore...
ik ben dol op...
adult
een volwassene
I'll pay in advance
ik betaal vooruit
advertisement
een advertentie
what would you advise?
wat zou u mij aanraden?
affluent
welgesteld (people)
welvarend (country)
airplane
het vliegtuig
I'm afraid of heights
Ik heb hoogtevrees
don't be afraid
wees niet bang
I'm not afraid
ik ben niet bang
I'm afraid I can't help you
ik ben bang dat ik je niet kan helpen
I'm afraid so
ik ben bang van wel
I'm afraid not
ik ben bang van niet
after you
na u
after 9 o'clock
na 9 uur
not until after 9 o'clock
niet tot na negen uur
afternoon
de middag
in the afternoon
' middags
good afternoon
goedemiddag
this afternoon
vanmiddag
aftershave
een aftershave
afterwards
naderhand
again
opnieuw
against
tegen
age
de leeftijd
not at my age!
op mijn leeftijd!
it takes ages
het duurt een eeuwigheid
I haven't been here for ages
ik ben hier in geen tijden geweest
agency
het bureau
a year ago
een jaar geleden
it wasn't long ago
het is niet lang geleden
it's agony
het doet ontzettend zeer
do you agree?
ben jij het er mee eens?
I agree
ik ben het er mee eens
cheese doesn't agree with me
ik kan geen kaas verdragen
aggressive
agressief
AIDS
AIDS
air
de lucht
by air
per vliegtuig
air-conditioning
de air-conditioning
air hostess
de stewardess
by airmail
per luchtpost
airmail envelope
een luchtpost enveloppe
airplane
het vliegtuig
airport
de luchthaven
airport bus
de bus naar de luchthaven
airport tax
de luchthavenbelasting
alarm
het alarm
alarm clock
een wekker
alcohol
alcohol
is it alcoholic?
bevat het alcohol?
alive
in leven
is he still alive?
leeft hij noog?
all the hotels
alle hotels
all my friends
al mijn vrienden
all my money
al mijn geld
all of it
alles
all of them
allemaal
all right
goed
I'm all right
ik ben oke
that's all
dat is alles
it's all changed
het is helemaal veranderd
thank you
dank u wel
not at all
geen dank
I'm allergic to...
ik ben allergisch voor....
allergy
een allergie
all-inclusive
alles inbegrepen
allowed
toegestaan
is it allowed?
is het toegestaan?
I'm not allowed to eat salt
ik mag geen zout eten