Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
uhlelzi phezu kombhede
she sits on the bed
uvuthela isaka lamathambo
she blows in the sack of bones
ulinde udokotela azodonsa igazi
she waits for the doctor to take her blood
uyakhwehlela ngoba uyagula
she caughs because she's sick
upopola isiguli
she examines with a stethescope the sick person
isangoma simhogolisa umuthi onomusi
the sangoma has her inhale the medicine smoke
inkosikazi iquleke phansi engadini
the lady fell down in the garden
umntwana wethukile ngoba umama uyagula
the child is frightened because the mother is sick
ingane ithola umama ewile emnyango
the child finds mother fallen in the doorway
izama ukumvusa kodwa akavuki
she tries to wake her up but she doesn't wake up
usebensisa amathambo ukupopola
she uses bones to examine her
usebensisa izinsimbi ukupopola
she uses a stethescope to examine her
uvakashele isangoma
she visited the sangoma