Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/62

Click to flip

62 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ke, Ka
The
Ke alanui
street, road
ka hale
house, building
ka hale kula
school building
ka hale ku'ai
store
ka hale pule
church
ka haumana
student
ka hoa aloha
friend
ka inoa
name
ka inoa hope
last name
ke keiki kane
boy, son
ke kumu
teacher
ke kumu kula
school teacher
ka la
day
ka lanai
veranda, porch, patio
ka lu'au
feast, large party
ka makua kane
father
ka makuahine
mother
ka noho
chair
ka kaikamahine
girl, daughter
ke kane
man
ke kaona
town
ke ka'a
car
ke keiki
boy, son, child
ke kula
school
ke pakaukau
table
ka wahine
woman
ka 'anakala
uncle
ka 'anake
aunty
ka 'ao'ao
page
pili
type of grass
maka
eye
holo
to run
pali
cliff
huli
to turn
piko
navel
imu
underground oven
hele
to go
hana
to work
hulu
feather
pale
pad
wela
hot
peku
to kick
'imo
to wink
aue
Oh no!
kaua
slave
koali
a kind of plant
uila (uwila)
lightning
kala
money
pupu
appetizers, snacks with drinks
huhu
angry
kane
man
pa'u
a type dress worn by women horseback riders
pua'a
pig
he'e
squid
'oe
you (singular)
he
a, an
keia
this
kela
that
kona
his, her
kou
your
ko'u
my