Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/43

Click to flip

43 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
`a`ali`i
he `ano kumu lā`au ha`aha`a me nā pua e like me ka pepa
a type of flower
aupuni
government, nation
akua (o)
god
`āpana
district
ule
ka ma`i o ke kāne
hā`ina
an answer
heiau
ka halepule o ka wā kahiko
kāula
a prophet
koa
a soldier
ka `īlio o Anakela
koko
blood
ku`ikahi
treaty
lehu
ash
ma`i
genitals
makani
wind
malo
ka lole o ke kāne i ke au kahiko
pae `āina
island chain
hina
fallen over
holo`oko`a
entire
hūpō
akamai`ole
stupid
kupanaha
amazing
maopopo loa
certain, sure
puni
to be taken in, fall for a lie
puni wale
gullible
`auhe`e
flee in defeat
`āpuka
to cheat
ho`ola`a
to sanctify
ho`opunipuni
to lie
hume
komo i ka malo
to bind about the loins, as to dress in a malo
kāko`o
support
minamina
to value, feel something for
na`i
to conquer
pane
to answer (see hā`ina)
pepehi
ho`omake
to kill
poholalo
to act underhandedly
wānana
to prophesy, to predict
`oiai
whereas, since, although
eia hou
furthermore
kēlā me kēia
nā mea a pau
ko Hawai`i
ka po`e o Hawai`i
ma uka koke
not far ma uka, not far toward the mountain or not far inland
kohu mea
it seems as if
hōhē
cowardly
kumu `ole
no reason