Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ke au
time period
ke alaloa
highway
ke alahele
pathway
ka `ākau
north, right
ka hema
south, left
ka mile
mile
ke one hānau
birthplace
ka hō`ailona
sign, symbol
ka pāilina
graveyard
ke kahua pā`ani
playground, stadium
ka kahua mau`u
playground
ka laina
line
ke kikokiko
spots
ke kao
goat
ka hipa
sheep
ke kōlea
golden plover
ka hulu
feather
ka `enuhe
caterpillar
ka poko
cutworm, he `ano `enuhe, a type of caterpillar
ke kua
back (body part)
ka umauma
chest (body part)
ka mamao
far, distant
ka hohono
bad smelling
ka palaunu
brown
ke alaka`i
to lead
ka hahai
follow
ka ha`alele
to leave a place, to abandon
ka holoholo
to ride around
ka lele
to fly