Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ka halekū`ai
store
ke kikowaenakū`ai
shopping center
ka lima hana
employee
ke kālepa
salesperson
ka luna kia`i
supervisor
ka luna ho`ohana
manager
ke kū`aiemi
sale (reduced price special)
ka uku pāna`i
refund
ka lole
clothes
ka pālule
shirt
ka lole wāwae
pants
ka lole wāwae pōkole
shorts (short pants)
ka pale ma`i
underwear
ke kāma`a
shoe
ka pūhaka
waist
ka lī kāma`a
shoe lace
ka hakakau
shelf
ka lako kāhiko
jewelry
ka uaki pūlima
wrist watch
ka pila kīko`o
check
ke kāleka kāki
credit card
ke kālā
dollar
ka hapahā
quarter
ke kenikeni
dime
ka hapa`umi
nickel
ke keneka
cent
ka emi
cheap
ka pipi`i
expensive
ka kūlikiliki
tight
ka pōholoholo
loose fitting
ka nui
size
ka nui
large
ka nunui
extra large
ka waena
medium
ka li`ili`i
small
ka pī
stingy
ka loa`a
possessed, found, gotten, caught
to have, get
ke kū`ai
to purchase, to buy
ke uku
to pay
ke kū`aihele
to shop
ke kāki
to charge
ke ku`akū`ai
to exchange
ka ho`iho`i
to return (something)
ke kākau
to write
ke ana
to measure
ka humuwili
to hem