Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ua
past, action pau
ke ____ nei
present, action now
E ____ ana
future, action to be done
E ____
command, to get attention
Mai _____
command (DON'T), do not do the action!
nehinei
yesterday
kēia manawa
being done now
lā ´apōpō
going to be done tomorrow
Ua nani ka hale
the house is beautiful now
Ke hi´olani nei ´o ia.
she is sleeping now
Ke ´au´au nei ka wahine.
the woman is bathing.
Ke lawai´a nei ´o Palani.
Palani is fishing.
E kaua ana ´o Kamehameha.
Kamehameha is going to make war.
E hoe ana mākou.
We are going to paddle.
E kaulana ana kēia keiki.
This child is going to be famous.
E a´o mai ana nā haumāna.
The students are learning.
E he´enalu ana māua.
We (he & I) are surfing.
E ´ai ana ´o ia.
He is eating.
Ke ´ai nei ´o ia.
He is eating now.
E hele kāua.
Let's (you & I) go.
E ´ai ´oe.
Eat you!
E noho iho ´oukou.
Sit down you folks.
Mai maka´u ´oe.
Don't you be afraid!
Mai hele kākou.
Let's not go!