Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
cynisch
negatieve levenshouding, soort humor
potentiële
mogelijk, toekomstige
pragmatisch
heel praktisch ingesteld
bij verstek veroordeeld
niet op komen dagen
witte boorden criminaliteit
nette criminelen
billijk
redelijk
remigratie
verhuizen naar buitenland en weer terug
fundamentalisme
terug basis geloof met geweld
eerwraak
wraaknemen om de familie-eer te redden
respectievelijk
opeenvolgend
elite
hoogste klasse
indicatie
aantoonbaar
plagiaat
fraude
formeren
maken
inferieur
matig/slecht
insinueren
door laten schemeren
exces
erg gevolg
slinks
achterbaks
sinister
griezelig
grieven (gegriefd)
beledigen
laveren
schipperen